Gospodarka i Finanse. Oferty bankowe i porównania.

Serwis finanse, gospodarka, wiadomości gospodarcze, banki w Polsce, pożyczki online, kalkulator kredytowy, kredyty gotówkowe, konta osobiste, lokaty bankowe.

Regulamin kart kredytowych Citibank

Poniżej

regulamin kart kredytowych citi handlowego

przepraszam za formę – kopia z PDF-a, wygodniejsza forma – na stronie Banku Handlowego w Warszawie oraz tutaj: regulamin kart kredytowych citi

darmowa karta kredytowa citi

darmowa karta kredytowa

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w
Warszawie S.A. określa warunki wydawania przez Bank Handlowy w
Warszawie
S.A.
Kart Kredytowych Citibank oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania Transakcji przy ich użyciu.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1)
Automatyczny bankier
– nieodpłatna funkcja Serwisu bankowości telefonicznej umożliwiająca uzyskanie informacji oraz samodzielne, bez pośrednictwa
doradcy, wykonanie części operacji za
pomocą numeru Karty lub numeru PESEL wraz z
CitiPhone PIN–em lub za
pomocą wyłącznie CitiPhone
PIN–u w sytuacji, gdy Klient ma aktywną Usługę Identyfikacji Numerów Przychodzących;
2)
Autoryzacja Transakcji
– udzielenie przez Klienta/Użytkownika zgody na
wykonanie Transakcji z
użyciem Karty lub w
ciężar Rachunku Karty w
formie
i trybie przewidzianym w Regulaminie;
3)
Bank
– Bank Handlowy w
Warszawie S.A. z
siedzibą w
Warszawie, ul.
Senatorska
16, 00–923 Warszawa, zarejestrowany w
rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
nr.
KRS
0000001538; NIP
526–030–02–91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w
pełni opłacony, działający
na
podstawie zezwoleń i
pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, adres poczty elektronicznej: [email protected], strona internetowa Banku:
www.citihandlowy.pl;
4)
CitiAlerts
– usługa przekazywania Klientom krótkich wiadomości tekstowych SMS i/lub wiadomości elektronicznych e–mail dotyczących wybranych
produktów oferowanych przez Bank z taką usługą;
5)
Citi Handlowy for iPad
– serwis bankowości internetowej będący uproszczoną wersją Citibank Online i
stanowiący kanał dostępu do
informacji
o Rachunku Karty oraz umożliwiający Klientowi składanie dyspozycji za
pośrednictwem sieci Internet przy użyciu urządzenia iPad. Odniesienia
w Regulaminie dotyczące Citibank Online odnoszą się do Citi Handlowy for iPad, chyba że zastrzeżono inaczej;
6)
Citibank Online / Serwis bankowości internetowe
j – Serwis bankowości internetowej Citibank Online stanowiący kanał dostępu do
informacji
o Rachunku Karty oraz umożliwiający składanie dyspozycji lub oświadczeń za pośrednictwem sieci Internet;
7)
Citi Mobile
– Serwis Bankowości Mobilnej Citi Mobile będący uproszczoną wersją Citibank Online i
stanowiący kanał dostępu do
informacji o
Rachunku
Karty oraz umożliwiający Klientowi składanie dyspozycji za
pośrednictwem sieci Internet przy użyciu urządzenia telekomunikacji mobilnej. Odniesienia
w Regulaminie dotyczące Citibank Online odnoszą się do Citi Mobile, chyba że zastrzeżono inaczej;
8)
CitiPhone / Serwis bankowości telefonicznej
– usługa dostępu do
Rachunku Karty umożliwiająca pozyskanie informacji o
Rachunku Karty lub
składanie dyspozycji lub oświadczeń za
pośrednictwem telefonu. Możliwość korzystania z
CitiPhone za
pośrednictwem Doradcy, podlega opłacie
zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji, chyba że zastrzeżono inaczej;
9)
CitiPhone PIN
– kod identyfikacyjny Klienta/Użytkownika do weryfikacji jego tożsamości przez CitiPhone;
10)
CVV2/CVC2
– trzycyfrowy numer umieszczony na
rewersie Karty, używany do
autoryzacji Transakcji podczas dokonywania płatności bez fizycznego
użycia Karty, w szczególności do realizowania zamówień składanych listownie, telefonicznie lub Transakcji dokonywanych przez Internet;
11)
Czytnik zbliżeniowy
– elektroniczne urządzenie stanowiące integralną część terminalu w
punkcie sprzedaży (POS – ang. point of sale – punkt
handlowy), służące do przeprowadzania Transakcji zbliżeniowych oraz drukowania ich potwierdzeń, odczytujące dane z Modułu zbliżeniowego;
12)
Dane osobowe
– informacje umożliwiające identyfikację Klienta/Użytkownika przetwarzane przez Bank w
systemach informatycznych lub na
nośnikach
papierowych;
13)
Dodatkowy Limit kredytu
– maksymalna kwota dopuszczalnego Zadłużenia w
ramach Rachunku Karty, wynikająca z
zawartego Porozumienia,
wykorzystywana i spłacana zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu, wyrażona w polskich złotych (PLN), ustalona przez Bank indywidualnie z Klientem;
14)
Dostawca usług płatniczych
– dostawca usług płatniczych w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku;
15)
Doręczenie
– doręczenie korespondencji pocztą na
ostatni wskazany przez Klienta adres do
korespondencji lub pocztą elektroniczną na
wskazany
przez Klienta Główny adres poczty elektronicznej lub za
pośrednictwem Serwisu bankowości internetowej Citibank Online, w
taki sposób, aby Klient
mógł się z nią zapoznać oraz odtworzyć w niezmienionej postaci;
16)
Dzień roboczy
– dzień, w
którym Bank jest otwarty w
celu prowadzenia działalności objętej Umową, inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od
pracy;
17)
FotoKasa
– narzędzie dostępne w
aplikacji Citi Mobile umożliwiające odczyt informacji ze
specjalnego kodu dwuwymiarowego (kod QR) za
pomocą
aparatu fotograficznego w telefonie komórkowym i na tej podstawie realizację przelewów za pomocą aplikacji;
18)
Główny adres poczty elektronicznej / Główny adres e–mail
– podstawowy adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta do
kontaktu z
Bankiem,
który wykorzystywany jest m.in. do
wysyłania powiadomień o
wystawieniu Wyciągu w
formie elektronicznej oraz do świadczenia usług dodatkowych,
w tym CitiAlerts;
19)
Główny numer telefonu komórkowego / Główny telefon komórkowy
– podstawowy numer telefonu komórkowego wskazany przez Klienta/Użytkownika
do
kontaktu z
Bankiem, wykorzystywany do
komunikacji z
Klientem/Użytkownikiem za
pomocą wiadomości tekstowych SMS i
do
świadczenia usług
dodatkowych, m.in.: CitiAlerts, 3D Secure, Kod autoryzacyjny, Usługa Identyfikacji Numerów Przychodzących;
20)
Hasło 3D Secure
– przesyłane w
postaci wiadomości tekstowej SMS na
wskazany przez Klienta/Użytkownika Główny numer telefonu komórkowego
– jednorazowe hasło służące do
identyfikacji Klienta lub Użytkownika i
akceptacji jego dyspozycji w
ramach potwierdzenia Transakcji dokonywanych
przez Internet z wykorzystaniem Zabezpieczenia 3D Secure;
21)
Karta
– Karta Kredytowa Citibank wydawana przez Bank, odpowiednio Karta główna lub Karta dodatkowa wraz z
ewentualnymi Nośnikami
zbliżeniowymi, uprawniająca do
dokonywania Transakcji z
wykorzystaniem Limitu kredytu. Typy Kart zostały wskazane w
Tabeli Opłat i
Prowizji,
w tym Karty Kredytowe Citibank wydawane we współpracy z partnerami zewnętrznymi;
22)
Karta dodatkowa
– Karta wydawana Użytkownikowi;
23)
Karta główna
– Karta wydawana Klientowi;
24)
Klient
– osoba mająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która zawarła z
Bankiem Umowę i
dokonuje Transakcji w
swoim imieniu i
na
swoją
rzecz, w
celu bezpośrednio niezwiązanym z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową; będąca konsumentem w
rozumieniu art. 22 ustawy z
dnia
23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: Kodeks cywilny), będąca posiadaczem Karty głównej wydanej do Rachunku Karty;
25)
Kod autoryzacyjny
– jednorazowy kod służący do
autoryzacji Transakcji/czynności dokonywanej przez Klienta/Użytkownika w
Citibank Online
(z wyłączeniem Citi Mobile oraz Citi Handlowy for iPad);
26)
Kod identyfikacyjny
– poufne kody identyfikacyjne: PIN, PIN Nośnika zbliżeniowego, CitiPhone PIN lub inne identyfikatory oraz hasło (hasła), które
łącznie z
danymi Karty lub danymi osobowymi Klienta służą do
weryfikacji i
logowania do
Serwisu bankowości internetowej Citibank Online – dla
określenia wszystkich łącznie, niektórych lub jednego z nich;
27)
Limit kredytu
– maksymalna kwota dopuszczalnego Zadłużenia wykorzystywana w
ramach Karty głównej i
Kart dodatkowych, obejmująca także
zadłużenie przewidziane na
podstawie § 9 ust. 1, 6 i
7 Regulaminu, wyrażona w
polskich złotych (PLN), ustalona przez Bank indywidualnie dla Klienta;
28)
Limit kwotowy Transakcji zbliżeniowych
– kwota, powyżej której dokonanie Transakcji może wymagać potwierdzenia PIN–em lub podpisem Klienta/
Użytkownika;
29)
Limit kredytu dla Karty dodatkowej
– maksymalna kwota dopuszczalnego Zadłużenia wyrażona w
polskich złotych (PLN), ustalona przez Bank
na wniosek Klienta indywidualnie dla Użytkownika, w ramach Limitu kredytu;
30)
Minimalna kwota do
zapłaty
– określona na
Wyciągu minimalna kwota, jaką Klient jest zobowiązany zapłacić Bankowi najpóźniej w
dniu wskazanym
na Wyciągu; Minimalna kwota do zapłaty wyliczana jest jako równowartość:

kwoty miesięcznych rat kapitałowo–odsetkowych Planu spłat ratalnych „Komfort”,

kwoty odsetek naliczonych za dany okres rozliczeniowy,

kwoty opłat za czynności windykacyjne naliczonych w danym okresie rozliczeniowym,

kwoty przekroczenia Limitu kredytu w momencie wystawienia danego Wyciągu,

zaległych Minimalnych kwot do zapłaty, niespłaconych z poprzednich okresów,

3,42% Salda zadłużenia wskazanego na Wyciągu, pomniejszonego o składowe wymienione powyżej;
nie mniej niż 30 PLN;
31)
Moduł zbliżeniowy
– zestaw antenowy wbudowany w
Nośnik zbliżeniowy, komunikujący się z
Czytnikiem zbliżeniowym terminala POS, umożliwiający
dokonywanie Transakcji zbliżeniowych;
32)
Nazwa Użytkownika
– nadana przez Klienta nazwa, która definiuje go jako użytkownika w
Serwisie bankowości internetowej Citibank Online i
jest
wykorzystywana do logowania w tym serwisie;
33)
Nośnik zbliżeniowy
– Karta, w
szczególności w
formie naklejki zbliżeniowej, wyposażona w
Moduł zbliżeniowy, lub oprogramowanie w
odpowiednim
urządzeniu elektronicznym (w
tym urządzeniu telekomunikacji mobilnej) wyposażonym w
Moduł zbliżeniowy umożliwiający dokonywanie Transakcji
zbliżeniowych;
34)
NRB / numer rachunku bankowego
– jednoznaczny identyfikator rachunku Klienta w
Banku, przyjęty w
polskim systemie numeracji rachunków
bankowych, stosowany w
transakcjach krajowych. Numer rachunku składa się z
dwudziestu sześciu cyfr, tj. z
dwóch cyfr kontrolnych, po
których
następuje osiem cyfr numeru rozliczeniowego Banku i szesnaście cyfr numeru rachunku Klienta w Banku;
35)
Oddział
– jednostka organizacyjna, w
której Bank świadczy usługi dla Klientów objęte Umową; wykaz takich jednostek jest dostępny na
stronie
internetowej Banku oraz w Serwisie bankowości telefonicznej CitiPhone;
36)
Odbiorca
– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca
odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji;
37)
Organizacja płatnicza
– organizacja zajmująca się rozliczaniem Transakcji dokonywanych przy użyciu kart wydanych w
ramach danej organizacji
(np.
VISA, MasterCard); informacja o
Organizacjach płatniczych obsługujących karty wydawane przez Bank dostępna jest na
stronie internetowej
Banku oraz w Serwisie bankowości telefonicznej CitiPhone;
38)
Pełnomocnik
– osoba fizyczna mająca pełną zdolność do
czynności prawnych, upoważniona przez Klienta do
reprezentowania go wobec Banku
w ramach Umowy;
39)
PIN
– osobisty, poufny Kod identyfikacyjny Klienta/Użytkownika umożliwiający dokonanie Transakcji z fizycznym użyciem Karty;
40)
PIN Nośnika zbliżeniowego
– osobisty, poufny Kod identyfikacyjny Klienta/Użytkownika umożliwiający dokonywanie Transakcji zbliżeniowych przy
użyciu Nośnika zbliżeniowego;
41)
Plan spłat ratalnych „Komfort” / Plan
– rozłożenie spłaty kredytu na
raty, zaciągniętego w
ramach Limitu kredytu lub w
ramach Dodatkowego
Limitu kredytu na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w rozdziale XIII Regulaminu;
42)
Porozumienie
– uzgodnienie dokonane na wniosek Klienta w
sprawie odpowiednio Dodatkowego Limitu kredytu, Tymczasowego podwyższenia Limitu
kredytu lub zmiany Limitu kredytu, a
także warunków Umowy, zawarte między Bankiem a
Klientem, w
tym za
pośrednictwem Serwisu bankowości
telefonicznej, Serwisu bankowości internetowej lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS;
43)
Prawo bankowe
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
44)
Rachunek Karty
– rachunek techniczny Banku, prowadzony w
złotych polskich, na
którym księgowane są dokonane Transakcje oraz opłaty, prowizje
i odsetki należne Bankowi na
podstawie Umowy, a
także dokonane spłaty Zadłużenia. Rachunek Karty jest przypisany bezpośrednio do
określonej
Karty. Bank otwiera Rachunek Karty wraz z
wydaniem Karty głównej. Rachunek Karty może ulec zmianie w
przypadku wymiany Karty w
sytuacjach
opisanych w § 4 ust. 4 i 5. NRB przypisany do Rachunku Karty jest każdorazowo uwidoczniony na Wyciągu;
45)
Regulamin
– Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w
Warszawie
S.A., wraz z
załącznikami, stanowiący integralną część Umowy;
46)
Saldo zadłużenia wskazane na
Wyciągu
– kwota Zadłużenia w
dniu wystawiania Wyciągu z
Rachunku Karty, pomniejszona o
kwotę kapitału pozostałego
do spłaty w ramach Planu;
47)
Serwis Concierge
– usługa organizacyjno–rezerwacyjna, której zakres określony został w
Zasadach Wykonywania Świadczeń Concierge (dokument
ten jest dostępny na
stronie internetowej Banku www.online.citibank.pl), dostępna dla posiadaczy głównej Karty Kredytowej Citibank Platinum lub
Karty Kredytowej MasterCard, opatrzonej specjalnym znakiem graficznym World;
48)
Transakcja
– wypłata gotówki, przelew lub dokonanie zapłaty za nabywane towary i usługi przy użyciu Karty, w tym:

Transakcja bezgotówkowa – płatność za
nabywane towary i
usługi dokonana w
punktach handlowych lub usługowych, jak również płatność
dokonana bez fizycznego użycia Karty, w szczególności zamówienia składane pisemnie, telefonicznie lub przez Internet,

Transakcja zbliżeniowa – transakcja bezgotówkowa dokonywana przy użyciu Karty wyposażonej w
Moduł zbliżeniowy lub przy użyciu Nośnika
zbliżeniowego w punktach handlowo–usługowych wyposażonych w Czytnik Zbliżeniowy,

Transakcja gotówkowa – wypłata gotówki w
bankomatach, bankach lub w
innych instytucjach finansowych, przy czym Transakcje w
urzędzie
pocztowym, kasynie i
zakładzie bukmacherskim, w
tym internetowych zakładach bukmacherskich, oraz przelew z
Rachunku Karty są traktowane
na potrzeby Regulaminu jak Transakcje gotówkowe;
49)
Tabela kursów walut
– bieżące zestawienie kursów kupna i
sprzedaży walut obcych, publikowane na
stronie internetowej Banku oraz dostępne
w Serwisie bankowości telefonicznej CitiPhone i w Oddziałach Banku;
50)
Tabela Limitów Transakcji
– tabela limitów i ograniczeń dotyczących Transakcji, znajdująca się w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
51)
Tabela Oprocentowania
– wykaz stóp oprocentowania znajdujący się w Załączniku nr 3 do Regulaminu;
52)
Tabela Opłat i Prowizji
– wykaz opłat i prowizji znajdujący się w Załączniku nr 2 do Regulaminu;
53)
Tymczasowe podwyższenie Limitu kredytu
– kwota dopuszczalnego czasowego Zadłużenia ponad Limit kredytu w
ramach Karty głównej udzielana
zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu;
54)
Umowa o Kartę / Umowa
– umowa między Bankiem a Klientem o wydanie i korzystanie z Karty oraz łączące się z nią Porozumienia;
55)
Unikatowy identyfikator
– numer rachunku płatniczego w
rozumieniu Ustawy o
usługach płatniczych, w
formacie ustalonym według standardów
określonych w odrębnych przepisach, w tym NRB;
56)
Usługa Identyfikacji Numerów Przychodzących
– funkcja umożliwiająca identyfikację Klienta/Użytkownika telefonującego do
CitiPhone z
Głównego
telefonu komórkowego, na
podstawie numeru telefonu, z
którego Klient/Użytkownik telefonuje i
który uprzednio wskazał Bankowi, oraz wprowadzanego
CitiPhone PIN–u;
57)
Ustawa o usługach płatniczych
– ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych;
58)
Użytkownik
– użytkownik Karty dodatkowej upoważniony przez Klienta do
dokonywania w
imieniu i
na
rzecz Klienta Transakcji przy użyciu tej Karty,
którego dane identyfikacyjne są na niej umieszczone;
59)
Wniosek
– wniosek o wydanie Karty głównej i przyznanie Limitu kredytu lub wniosek o wydanie Karty dodatkowej, złożone przez Wnioskodawcę;
60)
Wnioskodawca
– konsument – w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, mający pełną zdolność do czynności prawnych, składający Wniosek;
61)
Wyciąg
– zestawienie Transakcji, wpłat na
Rachunek Karty oraz należnych Bankowi odsetek, prowizji i
opłat obejmujące okres poprzedniego miesiąca
rozliczeniowego, a
także zawierające informację o
wysokości Minimalnej kwoty do
zapłaty, będące jednocześnie harmonogramem spłat Zadłużenia;
62)
Wykaz godzin granicznych
– wykaz godzin określający moment w
Dniu roboczym, po
którym Zlecenie Płatnicze uznaje się za
otrzymane pierwszego
Dnia roboczego po tym dniu. Wykaz godzin granicznych stanowi załącznik do Regulaminu i jest jego integralną częścią;
63)
Wzór podpisu
– podpis Klienta złożony na Umowie o Kartę Kredytową Citibank;
64)
Zabezpieczenie 3D Secure / 3D Secure
– sposób potwierdzania Transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia Karty za
pośrednictwem sieci
Internet, polegający na
podaniu przez Klienta /Użytkownika Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by
Visa; MasterCard –– pod nazwą MasterCard
SecureCode) otrzymanego na Główny numer telefonu komórkowego;
65)
Zadłużenie
– łączna kwota zobowiązań Klienta wobec Banku z
tytułu Umowy obejmująca kwotę dokonanych Transakcji, odsetki oraz wszystkie
prowizje i opłaty;
66)
Zlecenie płatnicze
– oświadczenie Klienta/Użytkownika lub Odbiorcy skierowane do
Banku zawierające polecenie wykonania Transakcji lub dokonania
wpłaty na Rachunek Karty;
67)
Zastrzeżenie Karty
– unieważnienie Karty przez Bank zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub Regulaminem.
§ 2
1.
Karty służą do
realizowania płatności, w
ramach Limitu kredytu, za
towary i
usługi oraz podejmowania gotówki na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej
i poza jej granicami. Dokonanie Transakcji przy użyciu Karty jest równoznaczne z
wykorzystaniem odpowiednio części lub całości Limitu kredytu przez
Klienta i
powoduje obciążenie Rachunku Karty kwotą odpowiadającą wartości Transakcji oraz należnymi Bankowi prowizjami, opłatami i
odsetkami.
2.
Karty umożliwiają dokonywanie Transakcji zbliżeniowych, funkcja ta zostaje włączona wraz z aktywacją Karty.
3.
Klient może w
każdym czasie wyłączyć funkcję umożliwiającą dokonywanie Transakcji zbliżeniowych poprzez złożenie dyspozycji w
Serwisie
bankowości internetowej Citibank Online lub w Serwisie bankowości telefonicznej Citiphone.
4.
Klient może ustanowić Pełnomocnika do
reprezentowania go wobec Banku w
ramach Umowy. Pełnomocnictwo może być udzielone w
formie pisemnej
w Oddziale poprzez złożenie oświadczenia woli Klienta przy użyciu formularza Banku oraz złożenie wzoru podpisu przez Pełnomocnika.
5.
W
przypadku pełnomocnictw, które nie są udzielane w
obecności pracownika Banku, podpis mocodawcy – Klienta powinien być zgodny ze
Wzorem
podpisu złożonym w Banku lub poświadczony notarialnie.
6.
Jeżeli pełnomocnictwo zostało podpisane przed notariuszem zagranicznym, polska placówka dyplomatyczna lub konsularna powinna potwierdzić zgodność
tego pełnomocnictwa z
prawem miejsca wystawienia , chyba że zostało wystawione w
państwie, z
którym Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie
umowy międzynarodowe zwalniające z
tego obowiązku i
je ratyfikowała. Jeżeli pełnomocnictwo takie zostało wystawione w
państwie będącym stroną
konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, powinno być wtedy opatrzone klauzulą apostille.
7.
Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone w
języku obcym, powinno być przetłumaczone na
język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.
8.
Pełnomocnictwo może być odwołane przez Klienta w
każdym momencie osobiście, w
formie pisemnej w
Oddziale, poprzez CitiPhone albo przez
doręczenie do Banku odwołania w formie pisemnej podpisanego zgodnie ze Wzorem podpisu złożonym w Banku.
9.
Postanowienia Regulaminu i
Umowy odnoszące się do
Klienta stosują się odpowiednio do
Użytkownika/Pełnomocnika, z
zastrzeżeniem, że w
stosunkach
między Bankiem a
Klientem za
działania Użytkownika/Pełnomocnika w
zakresie korzystania z
Karty dodatkowej odpowiedzialność finansową wobec
Banku ponosi Klient.
Rozdział II
Zawarcie Umowy oraz wydanie Kart
§ 3
1.
Bank może wydawać Karty na
Wniosek złożony przez Wnioskodawcę. Bank może żądać złożenia przez Wnioskodawcę dodatkowych dokumentów
potwierdzających uzyskiwanie i
wysokość dochodów i/lub zobowiązania Klienta przed zawarciem Umowy, jak również w
czasie jej obowiązywania,
w zakresie niezbędnym do oceny jego zdolności kredytowej. Z żądaniem takim Bank może wystąpić do Klienta nie częściej niż raz w roku.
2.
Klient otrzymuje Umowę o Kartę lub potwierdzenie zawarcia Porozumienia niezwłocznie po jej/jego zawarciu przez strony.
3.
Niezwłocznie po zawarciu Umowy o Kartę Bank wydaje Kartę w Oddziale albo przesyła ją na adres do korespondencji wskazany przez Klienta.
4.
Bank na wniosek Klienta może udzielić Klientowi Dodatkowego Limitu kredytu w sposób określony w § 9 ust. 6 poniżej.
5.
Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, jest zawarta na
okres 12 miesięcy i
podlega automatycznie przedłużeniu na
kolejne okresy 12 miesięcy, chyba że:
(a)
Klient poinformuje Bank o
zamiarze jej nieprzedłużania, co
najmniej na
30 dni przed upływem okresu wskazanego w
Umowie lub kolejnego
okresu 12 miesięcy, na jaki Umowa jest zawarta lub
(b)
Bank poinformuje Klienta, pismem wysłanym na
ostatni podany przez Klienta adres do
korespondencji, o
zamiarze jej nieprzedłużania, co
najmniej
na 30 dni przed upływem okresu wskazanego w Umowie lub kolejnego okresu 12 miesięcy, na jaki Umowa jest zawarta.
6.
Data ważności Karty podana jest na
Karcie, z
tym, że okres ważności Kart dodatkowych kończy się wraz z
upływem okresu ważności Karty głównej.
Karta jest ważna do
upływu ostatniego dnia miesiąca określonego jako koniec okresu ważności Karty. Jeżeli Umowa wygaśnie lub zostanie rozwiązana
przed upływem terminu ważności Karty, Bank dokonuje Zastrzeżenia Karty.
7.
Klient może odstąpić od
Umowy na
zasadach określonych w
§ 11 Umowy o
Kartę. Wzór oświadczenia o
odstąpieniu od
Umowy Klient otrzymuje wraz
z Umową o Kartę.
8.
Do
Umowy nie mają zastosowania art. 131 ust. 1 pkt
2 lit. b) oraz art. 131 ust. 2 Ustawy z
dnia 21 listopada 1967 r. o
powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4
1.
Niezwłocznie po
otrzymaniu Karty Klient zobowiązany jest do
podpisania Karty w
sposób trwały, aktywacji karty oraz nadania swojego PIN–u. Podpis
na
Karcie musi być zgodny ze
złożonym Wzorem podpisu. Aktywacji Karty oraz nadania PIN–u
Klient może dokonać za
pośrednictwem Serwisu
bankowości internetowej Citibank Online lub Serwisu bankowości telefonicznej CitiPhone. Dyspozycja taka nie będzie wiązała się z
koniecznością
poniesienia opłaty za możliwość korzystania przez Klienta z Serwisu bankowości telefonicznej.
2.
Karta stanowi własność Banku.
3.
Typ Karty jest wskazany we
Wniosku. Oferowane przez Bank typy Kart wskazane są w
Tabeli Opłat i
Prowizji. W
trakcie trwania Umowy Klient może
zmienić typ Karty, za co Bank pobiera opłaty określone w Tabeli Opłat i Prowizji.
4.
W trakcie trwania Umowy Bank może dokonać wymiany Karty, w przypadku:
(a)
upływu terminu ważności Karty,
(b)
wprowadzenia zmian w
systemach technologicznych i
operacyjnych Banku, o
ile zmiany te mają wpływ na
wykonywanie Umowy i
funkcjonalność
Karty,
(c)
uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty,
(d)
braku możliwości odblokowania Karty, która została wcześniej przez Bank zablokowana, jeżeli przestały istnieć podstawy do
utrzymywania
blokady Karty.
5.
W
trakcie trwania Umowy Bank może dokonać wymiany Karty na
Kartę innego typu, pod warunkiem powiadomienia Klienta o
tej zmianie z
2–
miesięcznym wyprzedzeniem, w przypadku:
(a)
wycofania danego typu Karty z oferty Banku,
(b)
zmiany Organizacji płatniczej, której Bank zleca usługi płatnicze związane z Kartą,
(c)
zakończenia współpracy z partnerem zewnętrznym,
(d)
zakończenia programu lojalnościowego przez partnera zewnętrznego,
(e)
rezygnacji przez Klienta z uczestnictwa w programie lojalnościowym prowadzonym przez partnera zewnętrznego,
(f)
niedokonania przez Klienta Transakcji w
okresie dłuższym niż 6 miesięcy od
dokonania ostatniej Transakcji albo od
dnia zawarcia Umowy
w przypadku niedokonania żadnej Transakcji.
6.
Zmiana typu Karty Klienta powoduje zmianę typu Kart wydanych Użytkownikom oraz wymianę Nośników zbliżeniowych wydanych do Karty.
Rozdział III
Karty dodatkowe oraz Nośniki zbliżeniowe
§ 5
1.
Na wniosek Klienta Bank może wydać Karty dodatkowe Użytkownikom wskazanym przez Klienta.
2.
Niezwłocznie po
otrzymaniu Karty dodatkowej Użytkownik zobowiązany jest do
podpisania Karty w
sposób trwały, aktywacji Karty oraz nadania PIN–u.
3.
Za
Transakcje dokonane przy użyciu Kart dodatkowych, jak również za
przekroczenie przez Użytkownika Limitu kredytu dla Karty dodatkowej,
z uwzględnieniem postanowienia § 9 ust. 1, odpowiedzialność ponosi Klient. Klient ma
prawo wnioskować w
każdym czasie o
zmianę przez Bank
Limitu kredytu dla Karty dodatkowej w
ramach Limitu kredytu. Dyspozycja zmiany Limitu kredytu dla Karty dodatkowej jest skuteczna najpóźniej
w następnym Dniu roboczym, o
ile faktycznie wykorzystany Limit kredytu dla Karty dodatkowej nie jest wyższy od
Limitu, o
który wnosi Klient.
Transakcje dokonane przy użyciu Kart dodatkowych obciążają Rachunek Karty i Limit kredytu.
4.
Na
wniosek Klienta Bank może udostępnić Klientowi/Użytkownikowi Nośnik zbliżeniowy do
Karty, umożliwiający dokonywanie Transakcji zbliżeniowych.
Klient/Użytkownik niezwłocznie po otrzymaniu Nośnika zbliżeniowego zobowiązany jest do nadania PIN–u Nośnika zbliżeniowego i jego aktywacji.
5.
Nośnik zbliżeniowy może być używany wyłącznie w
okresie obowiązywania Umowy i
na
zasadach w
niej opisanych, w
okresie ważności Nośnika
i po jego aktywacji.
6.
Transakcje zbliżeniowe dokonywane przy użyciu Nośnika zbliżeniowego mogą wymagać autoryzacji PIN–em Nośnika zbliżeniowego, w
szczególności
Transakcje zbliżeniowe przekraczające Limit kwotowy Transakcji zbliżeniowych. W
pozostałym zakresie do
Nośnika zbliżeniowego stosuje się
odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Karty.
7.
Klient/Użytkownik może zrezygnować z Karty dodatkowej lub Nośnika zbliżeniowego w każdym czasie.
Rozdział IV
Zasady używania Karty
§ 6
1.
Karta może być używana wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy i na zasadach w niej opisanych, w okresie ważności karty i po jej aktywacji.
2.
Karta traci ważność z powodu:
(a)
upływu terminu jej ważności (z upływem ostatniego dnia miesiąca podanego na Karcie),
(b)
zniszczenia lub uszkodzenia Karty,
(c) zastrzeżenia,
(d)
wymiany Karty na nową,
(e)
śmierci Klienta, jeżeli chodzi o Kartę główną i Kartę dodatkową, oraz śmierci Użytkownika, jeżeli chodzi o Kartę dodatkową,
(f)
wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
3.
Utrata ważności Karty nie zwalnia z
obowiązku spłaty Zadłużenia, w
tym powstałego wskutek Transakcji dokonanych przed utratą ważności Karty,
a zaksięgowanych na Rachunku karty po tej utracie.
4.
W
sytuacjach opisanych w
ust. 2 Karta powinna zostać niezwłocznie zniszczona w
sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie lub zwrócona do
Banku.
5.
Bank wprowadza dla Transakcji dokonywanych Kartą i poprzez Citibank Online limity i ograniczenia wskazane w Tabeli Limitów Transakcji.
6.
Bank jest uprawniony do
zmiany limitów Transakcji z
uzasadnionych przyczyn związanych z
bezpieczeństwem Karty lub Citibank Online oraz
w przypadku zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów prawa lub wytycznych organów nadzoru odnoszących się do
wykonywania Umowy
w zakresie limitów Transakcji. O zmianie Tabeli Limitów Transakcji Bank powiadamia Klientów w trybie określonym w § 25 ust. 2 Regulaminu.
7.
Wysokości limitów dla Transakcji zbliżeniowych bez konieczności wprowadzania PIN–u
lub podpisu Klienta/Użytkownika poza granicami Polski są
ustalane przez Organizacje płatnicze i mogą być różne od wskazanych w Tabeli Limitów Transakcji.
8.
Wysokości limitów dla Transakcji, o
których mowa w
zdaniu poprzednim dla wybranych krajów, wskazane są na
stronach internetowych Banku.
Informację o
limitach w
pozostałych krajach Klient może uzyskać poprzez skierowanie zapytania do
Banku poprzez dowolny kanał komunikacji
z Bankiem.
9.
Wysokość Limitu kwotowego dla Transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na
terenie Polski bez konieczności użycia PIN–u
lub podpisu Klienta/
Użytkownika, ustalana przez Organizacje płatnicze, jest wskazana w Tabeli Limitów Transakcji.
10
Niezależnie od
wysokości kwoty Transakcji zbliżeniowej może wystąpić konieczność przeprowadzenia danej Transakcji z
użyciem PIN–u, mimo że
zostały spełnione wszystkie warunki do zrealizowania Transakcji zbliżeniowej.
§ 7
1.
Bank, wykonując Zlecenie płatnicze złożone przez Klienta/Użytkownika, zapewnia, aby rachunek dostawcy Odbiorcy został uznany kwotą Transakcji
nie później niż 1 Dzień roboczy od
momentu otrzymania przez Bank Zlecenia płatniczego. Termin ten może zostać przedłużony o
kolejny Dzień
roboczy w przypadku Transakcji inicjowanych na papierze.
2.
Bank ma
prawo odmówić wykonania złożonego przez Klienta/Użytkownika Zlecenia płatniczego w
przypadku, gdy nie zostały spełnione przez Klienta/
Użytkownika warunki określone w
Umowie lub możliwość albo obowiązek odmowy wynika z
odrębnych przepisów prawa. W
przypadku odmowy
wykonania Zlecenia płatniczego Bank w
Oddziale, poprzez CitiPhone, poprzez Citibank Online, za
pośrednictwem Odbiorcy lub z
wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej powiadomi Klienta o
odmowie w
najbliższym terminie oraz – jeżeli to
możliwe – o
przyczynach odmowy
i o procedurze sprostowania błędów, które spowodowały odmowę, chyba że powiadomienie takie jest niedopuszczalne z
mocy odrębnych przepisów.
3.
Bank ma
prawo odmówić dokonania Transakcji w
przypadku przekroczenia Limitu kredytu, z
zastrzeżeniem postanowienia § 9 ust. 1 poniżej, lub
w przypadku podejrzenia, że Transakcja jest dokonywana przez osobę nieupoważnioną.
4.
Wszelkie rozliczenia na
Rachunku Karty dotyczące Zleceń płatniczych dokonywane są w
polskich złotych (PLN). W
przypadku dokonania błędnego
zapisu księgowego na
rachunku Karty Bank ma
prawo do
skorygowania takiego zapisu (storna/korekty). Bank niezwłocznie powiadomi Klienta
o dokonaniu korekty/storna błędnego zapisu, umieszczając stosowną informację na Wyciągu.
5.
Przy wpłatach na
Rachunek Karty dokonywanych w
innej walucie niż waluta Rachunku Karty, do
przeliczeń na
polskie złote (PLN) stosuje się kurs
kupna walut, który jest wskazany w
Tabeli kursów walut obowiązującej w
chwili otrzymania przez Bank środków. Informacje o
zastosowanych kursach
Bank prezentuje w opisie Transakcji.
6.
Kwoty Transakcji dokonywanych przy użyciu Karty w
walutach innych niż polskie złote (PLN) są przeliczane przez Organizację płatniczą na
polskie
złote (PLN) po
kursie Organizacji płatniczej rozliczającej Transakcję. Następnie, kwota Transakcji, powiększona o
prowizję za
przewalutowanie (zgodnie
z Tabelą Opłat i
Prowizji dla Kart Kredytowych Citibank) księgowana jest na
Rachunku Karty. Wartość pobranej prowizji Bank prezentuje w
opisie
Transakcji dostępnym na Wyciągu.
7.
Faktyczne księgowanie Transakcji na
Rachunku Karty następuje do
14 dni od
dokonania Transakcji, niezwłocznie po
otrzymaniu przez Bank elektronicznych
dokumentów potwierdzających jej dokonanie przez Organizację płatniczą ją rozliczającą. Kwota Transakcji zaksięgowanej na
Rachunku Karty jest
różna od kwoty wstępnie zablokowanej, gdyż nie uwzględnia prowizji o której mowa w ust 6. powyżej.
8.
Kursy walut stosowane przez Organizację płatniczą do
przeliczania kwot Transakcji dokonanych przy użyciu Karty Kredytowej Citibank na
PLN
umieszczone są na stronie internetowej Organizacji płatniczej rozliczającej Transakcję:

dla Transakcji dokonanych Kartą ze znakiem MasterCard https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html

dla transakcji dokonanych Kartą ze znakiem VISA http://www.visaeurope.com/making–payments/exchange–rates
9.
Informacje o Transakcjach dostępne są w Serwisie bankowości internetowej Citibank Online, CitiPhone i w Oddziałach dla:
(a)
Klienta – informacje o Transakcjach dokonanych Kartą główną oraz Kartami dodatkowymi,
(b)
Użytkownika – informacje o Transakcjach dokonanych Kartą dodatkową.
10.
Klient jest zobowiązany do
spłaty co
najmniej Minimalnej kwoty do
zapłaty, w
wysokości wskazywanej na
Wyciągu. Spłata powinna nastąpić nie później niż
w terminie wskazanym na
Wyciągu, termin ten nie może być krótszy niż 24 dni od
daty wystawienia przez Bank Wyciągu. Dokonanie wpłaty na
Rachunek Karty
przed datą wystawienia Wyciągu nie zwalnia Klienta od obowiązku spłaty co najmniej Minimalnej kwoty do zapłaty, w wysokości wskazywanej na Wyciągu.
11.
W
przypadku uchybienia postanowieniom ust. 10 Bank zastrzega sobie prawo do
podejmowania względem Klienta czynności windykacyjnych
zmierzających do
zapewnienia dobrowolnego uregulowania zaległości. Bank lub uprawnione do
działania w
imieniu Banku podmioty mogą podejmować
m.in. następujące czynności windykacyjne: monity telefoniczne, monity listowne oraz inne czynności podejmowane poza siedzibą Banku. Za
każdą
z podjętych czynności windykacyjnych Bank może naliczać opłaty w
wysokości określonej w
Tabeli Opłat i
Prowizji. Bank ustala limit dzienny
i miesięczny wysokości opłat określony w
Tabeli Opłat i
Prowizji. Bank nie nalicza opłaty za
monit telefoniczny/listowny przez okres co
najmniej
ośmiu Dni roboczych w
przypadku obciążenia uprzednio Rachunku Karty opłatą za
monit listowny, oraz przez okres co
najmniej trzech Dni roboczych
w przypadku obciążenia uprzednio Rachunku Karty opłatą za monit telefoniczny.
12.
Z zastrzeżeniem Transakcji dokonanych w
sposób określony w
ust. 17, 18 i
28 poniżej Transakcję dokonaną przy użyciu Karty uważa się za
autoryzowaną
przez Klienta/Użytkownika, jeżeli została potwierdzona poprzez użycie PIN–u
lub podpisanie przez Klienta/Użytkownika dokumentu obciążeniowego
zgodnie z
podpisem na
Karcie oraz Wzorem podpisu. Klient/Użytkownik potwierdzając Transakcję, wyraża zgodę na
obciążenie Rachunku Karty kwotą
tej Transakcji wraz z opłatami i prowizjami wynikającymi z Tabeli Opłat i Prowizji.
Transakcję wypłaty gotówki z bankomatu przy użyciu Karty uważa się za autoryzowaną, jeżeli została potwierdzona PIN–em.
13.
Zlecenie wpłaty gotówki na Rachunek Karty:
(a)
w przypadku wpłaty za pośrednictwem bankomatu uważa się za autoryzowane, jeżeli zostało potwierdzone PIN–em,
(b)
w Oddziale uważa się za autoryzowane, jeżeli zostało potwierdzone podpisem Klienta.
14.
Wypłata gotówki z bankomatów w kraju lub za granicą przy użyciu Karty podlega ograniczeniom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
15.
Ze
względów bezpieczeństwa, przy dokonywaniu Transakcji z
użyciem PIN–u
lub PIN–u
Nośnika zbliżeniowego trzykrotne błędne jego wprowadzenie
spowoduje automatyczne jego zablokowanie, co
oznacza uniemożliwienie Klientowi/Użytkownikowi dokonywania Transakcji przy użyciu odpowiednio
Karty lub Nośnika zbliżeniowego, do czasu uzgodnienia z Bankiem ich odblokowania.
16.
W przypadku Transakcji zbliżeniowej:
(a)
powyżej Limitu kwotowego Transakcji zbliżeniowych Transakcję uważa się za
autoryzowaną, jeżeli została potwierdzona PIN–em lub PIN–em
Nośnika zbliżeniowego;
(b)
poniżej Limitu kwotowego Transakcji zbliżeniowych Transakcję uważa się za
autoryzowaną z
chwilą przekazania danych Karty lub Nośnika
zbliżeniowego zapisanych w
Module zbliżeniowym wymaganych do
realizacji Transakcji, poprzez zbliżenie Karty lub Nośnika zbliżeniowego
do urządzenia umożliwiającego odczyt danych zapisanych w Module zbliżeniowym.
17.
W
przypadku Transakcji dokonywanych na
odległość, bez fizycznego przedstawienia karty (realizowanych telefonicznie, pisemnie, przez Internet)
Transakcja jest autoryzowana poprzez podanie danych Karty lub Klienta/Użytkownika, w
zależności od
wymagań Odbiorcy, w
tym imienia i
nazwiska,
Kodu identyfikacyjnego, numeru i daty ważności Karty lub kodu CVV2/CVC2 widniejącego na odwrocie karty.
18.
Bank udostępnia Klientom zabezpieczanie Transakcji internetowych w
postaci Zabezpieczenia 3D Secure. W
sytuacji, gdy Odbiorca Transakcji dokonywanej
za
pośrednictwem sieci Internet wymaga dodatkowej weryfikacji Hasłem 3D Secure, do
jej dokonania konieczne może być wprowadzenie Hasła 3D Secure.
19.
Bank udostępnia Klientowi/Użytkownikowi możliwość wypłaty środków pieniężnych w
formie przelewu z Rachunku Karty na
dowolny cel konsumpcyjny.
Taka wypłata środków pieniężnych stanowi Transakcję w
rozumieniu niniejszego Regulaminu i
podlega spłacie, i
naliczeniu opłat, prowizji oraz odsetek
jak Transakcja gotówkowa.
20.
W
wypadku, gdy wypłata środków pieniężnych w
formie przelewu, o
której mowa w
ust. 19 powyżej, przeznaczona jest na
dokonanie przez Klienta/
Użytkownika okresowej zapłaty rachunków obejmujących wydatki związane z
użytkowaniem domu lub mieszkania, na
rzecz usługodawców
świadczących wymienione usługi w
ramach swojej podstawowej działalności (takie jak czynsz, fundusz remontowy, ochrona, wywóz nieczystości,
podatek od
nieruchomości, opłata za
użytkowanie wieczyste, opłata za
gaz, prąd, wodę, ogrzewanie, telewizję, Internet, telefon stacjonarny lub
komórkowy), opłaty z
tytułu polis ubezpieczeniowych oraz za
naukę w
szkołach, lub dokonywana jest z
wykorzystaniem funkcji FotoKasa, Transakcja
taka podlega spłacie i
naliczeniu opłat, prowizji oraz odsetek jak Transakcja bezgotówkowa, z
zastrzeżeniem postanowienia ust. 21 poniżej. Klient
może dokonać ustawienia odbiorcy przelewu o
którym mowa w
niniejszym punkcie poprzez Serwis bankowości telefonicznej CitiPhone i
dyspozycja
taka nie będzie wiązała się z koniecznością poniesienia opłaty za możliwość korzystania przez Klienta z Serwisu bankowości telefonicznej.
21.
Jeżeli dokonana przez Klienta/Użytkownika wypłata środków pieniężnych w
formie przelewu, o
której mowa w
ust. 20 powyżej, nie spełnia warunków,
o których mowa w
ust. 20 powyżej, Transakcja taka będzie stanowić wypłatę na
dowolny cel, w
szczególności podlegać będzie spłacie i
naliczeniu
opłat, prowizji oraz odsetek jak Transakcja gotówkowa.
22.
Klient może zlecić Bankowi realizację przelewu z Rachunku Karty w następujący sposób:
(a)
przez CitiPhone,
(b)
przez Citibank Online, przy czym realizacja przelewu może wymagać uprzedniego dodania Odbiorcy przelewu w CitiPhone,
(c)
w Oddziale,
(d)
za pomocą wiadomości tekstowych SMS, z zastrzeżeniem § 15, ustęp 2 i 3.
23.
Bank realizuje Zlecenie płatnicze, jeśli na
Rachunku Karty znajduje się Limit kredytu wystarczający na
dokonanie Transakcji, Zlecenie płatnicze nie
jest związane z
krajami lub podmiotami objętymi międzynarodowymi sankcjami lub embargiem, w
szczególności ustanowionymi przez UE, USA lub
ONZ, a dodatkowo w odniesieniu do polecenia przelewu z Rachunku Karty, o ile:
(a)
Klient/Użytkownik podał Bankowi prawidłowy numer NRB istniejącego rachunku odbiorcy niezbędny do wykonania przelewu oraz
(b)
Klient/Użytkownik podał Bankowi wszystkie wymagane informacje niezbędne do
wykonania przelewu, tj. walutę, kwotę Transakcji, nazwę
Odbiorcy i
tytuł przelewu, z
zastrzeżeniem przelewu z
Rachunku Karty zleconego za
pomocą wiadomości tekstowych SMS, gdy wystarczające
jest spełnienie przesłanki określonej w niniejszym ust. lit. a oraz wskazanie przez Klienta waluty i kwoty Transakcji.
24.
Bank realizuje Zlecenie płatnicze wpłaty gotówkowej na Rachunek Karty, jeśli Klient/Użytkownik podał Bankowi:
(a)
w przypadku wpłaty w bankomacie: PIN, kwotę wpłaty,
(b)
w przypadku wpłaty w Oddziale: numer Karty / numer Rachunku Karty w formacie NRB, kwotę wpłaty.
25.
W
przypadku ustanowienia, modyfikacji lub rezygnacji ze
stałego zlecenia bądź przelewu z
datą przyszłą Klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt
w Banku, co
najmniej na
jeden Dzień roboczy przed terminem realizacji zlecenia. Zlecenie płatnicze zostanie wykonane w
przypadku zapewnienia
na Rachunku Karty wystarczającego Limitu kredytu na jeden Dzień roboczy przed wyznaczoną datą realizacji zlecenia.
26.
Wszelkie Zlecenia płatnicze autoryzowane przez Klienta/Użytkownika przekazane do
Banku uważa się za
potwierdzone przez Klienta/Użytkownika
i za
zlecone Bankowi do
wykonania w
sposób ważny i
skuteczny. Klient/Użytkownik nie może odwołać lub zmienić Zlecenia płatniczego od
chwili
jego otrzymania przez Bank. Odwołanie Zlecenia płatniczego po
upływie tego terminu jest możliwe jedynie za
zgodą Banku i
na
podstawie odrębnej
instrukcji Klienta/Użytkownika.
27.
Zlecenie płatnicze złożone za pośrednictwem:
(a)
Citibank Online uważa się za
autoryzowane przez Klienta/Użytkownika, jeżeli Klient/Użytkownik udzielił zgody na
jego wykonanie poprzez
zalogowanie się do
Citibank Online, wprowadzenie szczegółów Zlecenia płatniczego i
potwierdzenie wykonania Zlecenia płatniczego przez
wybranie odpowiedniego przycisku funkcyjnego służącego do
dostarczenia Zlecenia płatniczego do
Banku oraz wprowadzenie odpowiedniego
Kodu autoryzacyjnego – jeżeli Bank wymaga autoryzacji poprzez podanie odpowiedniego Kodu autoryzacyjnego,
(b)
CitiPhone uważa się za
autoryzowane przez Klienta/Użytkownika, jeżeli Klient/Użytkownik udzielił zgody na
jego wykonanie poprzez podanie
numeru Karty lub numeru PESEL i
potwierdzenie CitiPhone PIN–em lub wyłącznie CitiPhone PIN–em w
sytuacji, gdy Klient ma
aktywną Usługę
Identyfikacji Numerów Przychodzących,
(c)
Oddziału uważa się za
autoryzowane przez Klienta/Użytkownika po
uprzednim zweryfikowaniu tożsamości Klienta/Użytkownika poprzez weryfikację
dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, a
następnie poprzez potwierdzenie Zlecenia płatniczego podpisem zgodnym ze
Wzorem podpisu
złożonym w Banku,
(d)
wiadomości tekstowej SMS uważa się za
autoryzowane, jeżeli Klient odesłał z
Głównego numeru telefonu komórkowego wiadomość SMS
zawierającą dane wymagane w treści wiadomości SMS przesłanych przez Bank zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 poniżej.
28.
W
przypadku ustanowienia przez Klienta stałego Zlecenia uznaje się, że zgoda Klienta została wyrażona na
wszystkie przyszłe transakcje określone
w treści zlecenia.
29.
Z zastrzeżeniem ust. 29, 31 oraz 32 poniżej, Bank rozpoczyna wykonanie Zlecenia płatniczego z
chwilą jego otrzymania, chyba że Bank i
Klient/
Użytkownik uzgodnią, że wykonanie Zlecenia płatniczego rozpoczyna się innego dnia, określonego w Zleceniu płatniczym.
30.
W
przypadku gdy Zlecenie płatnicze zostało otrzymane przez Bank w
dniu niebędącym dla Banku Dniem roboczym lub w
Dniu roboczym, ale
po
godzinach granicznych określonych przez Bank w
Wykazie godzin granicznych, uznaje się, że Zlecenie płatnicze zostało otrzymane przez Bank
pierwszego Dnia roboczego następującego po tym dniu.
31.
W
przypadku Zleceń płatniczych składanych przez Klienta/Użytkownika w
CitiPhone Bank może potwierdzić takie Zlecenie płatnicze telefonicznie w
dniu
jego złożenia lub następnego Dnia roboczego, pod numerem wskazanym do
kontaktu przez Klienta/Użytkownika – pod warunkiem poinformowania
Klienta/Użytkownika o
tym wymogu w
trakcie składania Zlecenia płatniczego. W
tym przypadku Zlecenie płatnicze uznaje się za
przyjęte do
realizacji
po uzyskaniu wyżej wymienionego potwierdzenia.
32.
W
przypadku dokonywania Transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty za
moment otrzymania Zlecenia płatniczego uznaje się moment otrzymania
przez Bank informacji (pliku rozliczeniowego) dotyczącej Transakcji od Organizacji płatniczej.
33.
W
przypadku gdy realizacja Zlecenia płatniczego jest uwarunkowana pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Klienta/Użytkownika lub reklamacji,
za moment otrzymania Zlecenia płatniczego uznaje się dzień pozytywnego rozpatrzenia wniosku lub reklamacji.
34.
Klient, po
wystawieniu Wyciągu, może dokonać wcześniejszej spłaty Zadłużenia przed terminem wskazanym na
Wyciągu. Spłata, z
zastrzeżeniem
ust. 38, zostanie zaliczona na
poczet spłaty kwoty Zadłużenia. Klient nie będzie zobowiązany do
zapłaty odsetek od
kwoty spłaconego Zadłużenia
po jego spłacie przed terminem wskazanym na Wyciągu.
35.
Klient może dokonać spłaty Zadłużenia lub jego części gotówką we
wskazanych przez Bank Oddziałach lub bankomatach, poleceniem przelewu,
za
pomocą polecenia zapłaty. Polecenie zapłaty zostanie zrealizowane przez Bank pod warunkiem zapewnienia na
rachunku, z
którego jest realizowane,
wystarczającej kwoty środków na jeden Dzień roboczy przed wyznaczoną datą spłaty Zadłużenia.
36.
Za
datę spłaty Zadłużenia przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na
rachunek wskazany przez Bank. Bank rozlicza spłaty Zadłużenia
niezwłocznie.
37.
Z zastrzeżeniem ust. 39 poniżej, wszelkie kwoty spłacone lub uzyskane przez Bank w
związku z
Umową są zaliczane na
poczet wymagalnego Salda
zadłużenia wskazanego na Wyciągu w następującej kolejności:
(a)
raty kapitałowo–odsetkowe Planu oraz odsetki;
(b)
prowizje i opłaty;
(c)
kwota Zadłużenia z tytułu Transakcji gotówkowych z zastrzeżeniem ust. 41 poniżej;
(d)
kwota Zadłużenia z tytułu Transakcji bezgotówkowych z zastrzeżeniem ust. 41 poniżej.
38.
Uznania Rachunku Karty powstałe wskutek zwrotów Transakcji nie są uznawane za spłatę Salda Zadłużenia.
39.
W
przypadku gdy na
Rachunku Karty są Transakcje oprocentowane w
różnej wysokości, w
pierwszej kolejności spłacane jest Zadłużenie z
tytułu
Transakcji gotówkowych i bezgotówkowych o niższym oprocentowaniu.
40.
W
przypadku Kart wydawanych we
współpracy z
partnerami zewnętrznymi Bank może przeliczać kwoty wybranych Transakcji bezgotówkowych
na
dodatkowe korzyści w
postaci punktów lub mil premiowych w
programach lojalnościowych partnerów zewnętrznych właściwych dla poszczególnych
typów Kart. Przeliczenie kwot Transakcji następuje nie rzadziej niż raz w
miesiącu i
jest rezultatem dzielenia kwoty Transakcji przez wskaźnik
wyznaczony przez Bank i
publikowany na
stronie internetowej Banku www.online.citibank.pl, w
odpowiednich regulaminach programów lojalnościowych
oraz w materiałach promocyjnych dostępnych w Oddziałach.
41.
Szczegółowe zasady udzielania korzyści, o
których mowa w
ust. 41 powyżej, i
inne uprawnienia Klienta posiadającego Kartę wydawaną we
współpracy
z partnerami zewnętrznymi, w
szczególności rabaty w
programach lojalnościowych partnerów zewnętrznych, opisane są w
odpowiednich regulaminach
programów lojalnościowych, na
stronach internetowych Banku www.citibank.pl, www.online.citibank.pl, www.citirabaty.pl oraz w
materiałach
promocyjnych dostępnych w Oddziałach.
42.
O wszelkich zmianach w
zasadach udzielania korzyści, o
których mowa w
ust. 41 powyżej, Bank poinformuje w
sposób przewidziany w
regulaminie
obowiązującym dla danego programu lojalnościowego.
43.
Po
wydaniu pierwszej Karty danego typu Bank przekazuje do
partnera zewnętrznego – organizatora programu lojalnościowego – Dane osobowe
Klienta zgodnie z
informacjami i
zgodą Klienta zawartymi we
Wniosku o
wydanie Karty Kredytowej Citibank, niezbędne do
wzięcia udziału w
danym
programie. Zgodnie z
regulaminem danego programu informacje o
wszelkich zmianach danych osobowych Klient zgłasza bezpośrednio u
organizatora
programu lojalnościowego, w sposób przez niego określony.
§ 8
1.
Rachunek karty kredytowej nie jest rachunkiem o
charakterze depozytowym. Klient nie jest uprawniony do
przechowywania środków pieniężnych
na rachunku Karty.
2.
W przypadku wystąpienia na Karcie Kredytowej nadpłaty, Bank jest zobowiązany do jej zwrotu.
3.
Każda Transakcja zmniejsza dostępny Limit kredytu. Z
zastrzeżeniem postanowień §
9 ust. 5 i
6 poniżej, Limit kredytu jest odnawialny i
każda
spłata zwiększa dostępny Limit kredytu o
kwotę dokonanej spłaty. Wpłaty przewyższające Zadłużenie nie zwiększają przyznanego Limitu kredytu
i nie podlegają oprocentowaniu. Wszelkie wpłaty przewyższające bieżące zadłużenie będą przeznaczone na
spłatę zadłużenia wynikającego z
Planu
spłat ratalnych „Komfort” (jeśli jest uruchomiony na Rachunku Karty) zgodnie z datą uruchomienia, począwszy od najstarszego Planu.
4.
Klient ma
prawo wystąpić z
wnioskiem co
do
sposobu zwrotu nadpłaty. Wniosek może zostać złożony w
Oddziale Banku, za
pośrednictwem Serwisu
bankowości telefonicznej CitiPhone bądź doręczony Bankowi za
pośrednictwem poczty. Bank zastrzega sobie prawo do
odmowy realizacji wniosku
w przypadku:
(a)
uzasadnionego podejrzenia co
do
poprawności formalnej lub autentyczności otrzymanego Zlecenia płatniczego albo niezgodności podpisu,
niemożności uzyskania przez Bank potwierdzenia dyspozycji przez telefon lub w
przypadku uzyskania potwierdzenia, które nie jest tożsame
z treścią dyspozycji przesłanej do Banku,
(b)
powzięcia przez Bank uzasadnionych wątpliwości co
do
wiarygodności okazanego dokumentu tożsamości osoby zlecającej dyspozycję i
nieokazania
na żądanie Banku dodatkowego dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem.
5.
W
przypadku złożenia przez Klienta wniosku, o
którym mowa w
pkt.
4 powyżej, dyspozycja zostanie zrealizowana po
pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku.
6.
Dostępny Limit kredytu dla Karty dodatkowej odnawiany jest automatycznie w cyklu miesięcznym, tj. w kolejnym dniu po wystawieniu Wyciągu.
7.
Klient jest zobowiązany do
kontroli wysokości swojego aktualnego Zadłużenia wobec Banku. W
przypadku przekroczenia Limitu kredytu przez
Klienta/Użytkownika Klient jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania spłaty kwoty, o którą Limit kredytu został przekroczony.
Rozdział V
Zmiana wysokości Limitu kredytu oraz Dodatkowy Limit kredytu
§ 9
1.
Bank może podjąć decyzję o
umożliwieniu wybranym Klientom w
wyjątkowych przypadkach dokonania Transakcji przekraczającej dostępny Limit
kredytu. O
możliwości dokonania Transakcji przekraczającej Limit kredytu oraz o
aktualnej dopuszczalnej wysokości tego przekroczenia Bank informuje
Klienta na
Wyciągu, przy czym dopuszczalna wysokość przekroczenia obowiązuje w
okresie rozliczeniowym następującym po
okresie, którego
dotyczy dany Wyciąg. Klient zobowiązany jest do
spłaty całej kwoty wykorzystanej powyżej Limitu kredytu nie później niż w
terminie wskazanym
na
kolejnym Wyciągu. Klient może zrezygnować z
możliwości dokonywania Transakcji przekraczającej dostępny Limit kredytu, informując o
tym Bank
poprzez CitiPhone lub w
Oddziale. W
przypadku dokonania Transakcji powyżej dopuszczalnej wysokości przekroczenia Limitu kredytu Klient jest
zobowiązany do
niezwłocznego dokonania spłaty kwoty, o
którą dopuszczalna wysokość Limitu kredytu została przekroczona. W
takim przypadku
Bank może również podjąć działania przewidziane w Umowie lub Regulaminie na wypadek przekroczenia przez Klienta Limitu kredytu.
2.
Przy ustalaniu, czy Limit kredytu został przekroczony, uwzględnia się sumę wszystkich Transakcji dokonanych przez Klienta/Użytkownika, kwotę
miesięcznych rat w
ramach Planu spłat ratalnych „Komfort”, a
także sumę należnych i
niezapłaconych Bankowi opłat i
prowizji określonych w
Tabeli
Opłat i Prowizji oraz odsetek określonych w Tabeli Oprocentowania.
3.
Bank jest uprawniony do
obniżenia wysokości Limitu kredytu lub Dodatkowego Limitu kredytu w
przypadku niedotrzymania przez Klienta warunków
udzielenia kredytu lub gdy w
wyniku oceny obiektywnych informacji Bank stwierdzi utratę przez Klienta zdolności kredytowej niezbędnej do
spłaty
kredytu w wysokości Limitu kredytu. Bank niezwłocznie informuje listownie Klienta o podjętej decyzji o obniżeniu Limitu kredytu.
4.
Bank może podwyższyć Limit kredytu na
wniosek Klienta. Klient może obniżyć Limit kredytu. Podwyższenie albo obniżenie Limitu następuje w
drodze
Porozumienia.
5.
Bank może udzielić Klientowi na
jego wniosek złożony poprzez Serwis bankowości telefonicznej CitiPhone Tymczasowego podwyższenia Limitu
kredytu na okres maksymalnie 45 dni. Tymczasowe podwyższenie Limitu kredytu następuje w drodze Porozumienia.
6.
Bank może udzielić Klientowi, w
drodze Porozumienia, Dodatkowego Limitu kredytu, który jest nieodnawialny, w postaci jednorazowej wypłaty
środków pieniężnych w
formie przelewu z
Rachunku Karty, na
dowolny cel konsumpcyjny. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się
do
Limitu kredytu mają odpowiednie zastosowanie do
Dodatkowego Limitu kredytu, a wypłata kwoty Dodatkowego Limitu kredytu stanowi Transakcję
w rozumieniu niniejszego Regulaminu i
podlega spłacie i
naliczeniu opłat, prowizji oraz odsetek jak Transakcja gotówkowa w
ramach Planu spłat
ratalnych „Komfort”, o którym mowa w rozdziale XIII niniejszego Regulaminu.
7.
Porozumienie w
sprawie wysokości Limitu kredytu lub warunków spłaty jest skuteczne po
uzgodnieniu tych warunków przez Bank i
Klienta oraz
po wydaniu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej.
Rozdział VI
Opłaty, prowizje, oprocentowanie
§ 10
1.
Bank jest uprawniony do
pobierania opłat i
prowizji określonych w
Tabeli Opłat i
Prowizji oraz odsetek określonych w
Tabeli Oprocentowania,
obowiązujących w dniu zawarcia Umowy. Opłaty, prowizje i stopy procentowe mogą ulec zmianie zgodnie z § 11 Regulaminu.
2.
Bank obciąży Klienta kwotą opłaty rocznej, której wysokość i
cykl pobierania zostały określone w
Tabeli Opłat i
Prowizji, i
uwzględni ją na
Wyciągu
udostępnionym Klientowi.
3.
Należne opłaty, prowizje oraz odsetki Bank pobiera przez obciążenie Rachunku Karty, także jeżeli obciążenie to
spowoduje przekroczenie przyznanego
Limitu kredytu.
4.
Bank nalicza odsetki od
kwot wszystkich Transakcji, w
wysokości określonej w
Tabeli Oprocentowania, za
każdy dzień, począwszy od
dnia księgowania
Transakcji na
Rachunku Karty aż do
dnia całkowitej spłaty Zadłużenia. Odsetki od
Transakcji bezgotówkowych nie są pobierane, jeżeli Saldo zadłużenia
wskazane na
Wyciągu zostało spłacone przed upływem terminu wskazanego na
Wyciągu, nie krótszego niż 24 dni od
dnia wystawienia przez Bank
Wyciągu. W
przypadku niedokonania spłaty Minimalnej kwoty do
zapłaty w
terminie wskazanym powyżej Bank może rozpocząć dochodzenie
wierzytelności. Odsetki od
Transakcji gotówkowych są pobierane niezależnie od
spłaty całości Salda zadłużenia wskazanego na
Wyciągu przed
upływem terminu wskazanego na Wyciągu.
5.
Wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, całkowitego kosztu kredytu oraz łącznej kwoty wszystkich kosztów, opłat i
prowizji może ulec
zmianie i
zależy w
szczególności od
wysokości Zadłużenia, wysokości stopy procentowej, wysokości opłat i
prowizji, terminu spłaty Zadłużenia oraz
rodzaju Transakcji, których dokonanie wpłynęło na powstanie Zadłużenia.
§ 11
1.
Oprocentowanie kredytu udzielonego na
podstawie Umowy ustalane jest według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie stanowi równowartość
czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, publikowanej przez Narodowy Bank
Polski. W
przypadku Karty Kredytowej Citibank World Elite MasterCard Ultime oprocentowane kredytu stanowi równowartość czterokrotności stopy
lombardowej Narodowego Banku Polskiego, przy czym nie może być wyższe niż 20% w skali roku, z zastrzeżeniem ust. 4.
2.
Bank podwyższa albo obniża oprocentowanie kredytu udzielonego na
podstawie Umowy po
podwyższeniu albo odpowiednio obniżeniu poziomu stopy
lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Bank dokonuje podwyższenia albo obniżenia wysokości oprocentowania o
równowartość czterokrotności
wartości podwyższenia lub obniżenia stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego w
pierwszym dniu obowiązywania nowej wysokości stopy
lombardowej Narodowego Banku Polskiego.
3.
O zmianie stopy oprocentowania Bank informuje poprzez zamieszczenie informacji na Wyciągu oraz stronie internetowej Banku.
4.
Maksymalne oprocentowanie kredytu nie może być wyższe niż dopuszczalne przepisami prawa.
5.
Bank jest uprawniony do
zmiany Tabeli Opłat i
Prowizji w
zakresie podwyższenia bądź wprowadzenia nowych opłat lub prowizji. Powiadomienie
o zmianie nie może nastąpić później niż 6 miesięcy od wystąpienia którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności:
(a)
wprowadzenie nowych lub zmiana zakresu dotychczas świadczonych usług, w
celu należytego wykonywania Umowy, zgodnie z
zasadami
określonymi w Umowie, przy czym zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji będą dotyczyły wyłącznie wprowadzanych lub zmienianych usług,
(b)
zmiana bądź wprowadzenie nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów nadzoru odnoszących się do
wykonywania
Umowy w
zakresie opłat lub prowizji pobieranych na
rzecz organów administracji państwowej, samorządowej i
sądów lub w
zakresie nowych
czynności lub nowej formy czynności wykonywanych przez Bank,
(c)
wzrost faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank w
związku ze
świadczeniem usługi na
podstawie Umowy lub wzrost pracochłonności takiej usługi,
(d)
wystąpienie inflacji (wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych) w
wysokości co
najmniej 0,25% za
poprzedni miesiąc kalendarzowy, liczonej
rok do roku, publikowanej przez Główny Urząd Statystyczny,
przy czym zmiana którejkolwiek pozycji z
Tabeli Opłat i
Prowizji w
takim przypadku nie może być wyższa o
więcej niż 200% w
stosunku do
dotychczasowej
wysokości lub stanowić więcej niż 200% wzrostu kosztu. Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji dokonywana jest nie częściej niż raz na kwartał.
6.
Ograniczenie zmiany do
200% w
stosunku do
dotychczasowej wysokości wymienione w
ust. 5 nie dotyczy przypadków, gdy do
Tabeli Opłat i
Prowizji
wprowadzane są nowe pozycje lub gdy dotychczasowa odpłatność wynosiła 0 złotych.
7.
Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia opłat lub prowizji określonych w Tabeli Opłat i Prowizji.
8.
O zmianie opłat i prowizji Bank powiadamia Klienta w trybie określonym w § 25 ust. 2 Regulaminu.
Rozdział VII
Wyciągi bankowe i reklamacje
§ 12
1.
Bank co
miesiąc udostępnia Wyciąg w
formie elektronicznej w
Serwisie bankowości internetowej Citibank Online lub, na
żądanie Klienta, dodatkowo
w formie papierowej. W przypadku Doręczenia Wyciągu w formie papierowej Bank pobiera opłaty określone w Tabeli Opłat i Prowizji.
2.
W
przypadku stwierdzenia na
Wyciągu niezgodności salda Klient niezwłocznie zwraca się do
Banku, by
ustalić prawidłową wysokość Zadłużenia.
W
przypadku nieotrzymania Wyciągu po
zakończeniu danego miesięcznego okresu rozliczeniowego Klient zwraca się do
Banku w
celu poinformowania
o nieotrzymaniu Wyciągu i ustalenia wysokości Zadłużenia oraz dokonania spłaty w terminie określonym w § 7 ust. 12 Regulaminu.
3.
W
przypadku zaistnienia ryzyka niedoręczenia Wyciągu w
formie elektronicznej, Bank jest upoważniony do
Doręczenia nieodpłatnie Wyciągu w
formie
papierowej.
4.
Bank zobowiązuje się do
udostępniania Wyciągu w
formie elektronicznej najpóźniej w
drugim Dniu roboczym po
terminie jego wygenerowania, o
ile
zgłoszenie woli korzystania z
usługi Wyciąg w
formie elektronicznej nastąpiło co
najmniej na
dwa Dni robocze przed tym terminem. W
przeciwnym
razie usługa zacznie być świadczona od
następnego cyklu generowania Wyciągu. O
udostępnieniu Wyciągu w
formie elektronicznej Bank informuje
Klienta najpóźniej drugiego Dnia roboczego po
terminie jego generacji. Bank ma
prawo, z
uwzględnieniem ust. 3, zawiesić dostęp do
usługi na
okres
konieczny do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości.
5.
Bank ma
prawo zawieszenia udostępniania Klientowi Wyciągu lub powiadomień o
wystawieniu Wyciągu w
formie elektronicznej, w
przypadku braku
zmiany salda Rachunku Karty lub powzięcia przez Bank uzasadnionego podejrzenia niebezpieczeństwa ujawnienia informacji objętych tajemnicą
bankową osobie trzeciej.
6.
Reklamacje mogą być składane zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu przez:
(a)
Klienta – w zakresie Karty głównej i Kart dodatkowych,
(b)
Użytkownika – w zakresie Karty dodatkowej.
7.
Wszelkie reklamacje, w
tym dotyczące nieautoryzowanych lub nieprawidłowo wykonanych Transakcji, mogą być składane pisemnie, faksem,
elektronicznie, telefonicznie w
tym za
pośrednictwem Citiphone oraz osobiście w
Oddziałach. Szczegółowa informacja na
temat adresów i
numerów
telefonów znajduje się na
stronie internetowej Banku. Bank może zażądać pisemnego potwierdzenia reklamacji rozpatrywanych przy udziale
Organizacji płatniczej.
8.
Bank niezwłocznie rozpatruje reklamacje, nie później jednak niż w
terminie 30 dni od
otrzymania reklamacji. W
przypadku reklamacji rozstrzyganych
przy udziale Organizacji płatniczej termin ten może ulec wydłużeniu.
9.
W
przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w
terminie wskazanym powyżej, Bank poinformuje o
tym fakcie Klienta i
wskaże
przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.
10.
Na
złożoną reklamację Bank udziela odpowiedzi za
pośrednictwem jednego kanału lub więcej kanałów komunikacji: telefonicznie, elektronicznie,
w tym poprzez Serwis bankowości internetowej Citibank Online (z
wyłączeniem Citi Mobile i
Citi Handlowy for iPad) lub w
formie wiadomości tekstowej
SMS, lub w formie pisemnej, przesyłając odpowiedź na ostatni podany przez Klienta adres do korespondencji.
11.
Bank może niezwłocznie po
przyjęciu zgłoszenia reklamacji podjąć decyzję o
uznaniu Rachunku Karty kwotą będącą jej przedmiotem. Jeśli Bank
stwierdzi, że reklamacja jest nieuzasadniona, Bank ma
prawo obciążyć ponownie Rachunek Karty kwotą będącą jej przedmiotem, powiększoną
o wysokość opłat i
prowizji określonych w
Tabeli Opłat i
Prowizji oraz odsetek określonych w
Tabeli Oprocentowania. Bank nie pobiera opłat z
tytułu
zgłoszenia przez Klienta nieuzasadnionej reklamacji.
12.
Jeżeli Klient ma zastrzeżenia co do sposobu rozpatrzenia reklamacji, może wnieść do Banku odwołanie od podjętej decyzji.
13.
Bank informuje, że działalność Banku podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Jeżeli Bank nie uwzględni roszczeń Klienta lub w
przekonaniu
Klienta działanie Banku narusza przepisy prawa, Klient ma prawo:
(a)
wnieść skargę do Komisji Nadzoru Finansowego. Informacje o procedurze wnoszenia skarg znajdują się na stronie www.knf.gov.pl;
(b)
zwrócić się o
pomoc do
Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta oraz do
Rzecznika Ubezpieczonych (dotyczy to
ubezpieczeń,
o których mowa w § 18 Umowy).
14.
Wszelkie spory powstałe w
związku z
wykonywaniem Umowy, nierozwiązane za
porozumieniem stron, poddane zostaną rozstrzygnięciu przez
właściwy polski sąd powszechny.
15.
Ewentualne spory wynikające z
Umowy mogą być rozstrzygane w
trybie pozasądowym, zgodnie z
regulaminem Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego,
przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich.
Rozdział VIII
Ochrona i zakres odpowiedzialności
§ 13
1.
Klient/Użytkownik jest zobowiązany do
ochrony Karty przed jej utratą lub zniszczeniem oraz ochrony Nazwy Użytkownika i
Kodu identyfikacyjnego
z zachowaniem należytej staranności.
2.
Karta ani Nazwa Użytkownika nie może być przechowywana razem z Kodem identyfikacyjnym.
3.
Karta, Nazwa Użytkownika i
Kod identyfikacyjny nie mogą być udostępniane osobom trzecim, w
szczególności nie mogą być udostępnione do
dokonania
Transakcji lub do dokonania Zlecenia płatniczego w CitiPhone lub Citibank Online.
4.
Numer Karty może być udostępniony wyłącznie w
celu dokonania Transakcji zgodnie z
warunkami Umowy albo zgłoszenia faktu zgubienia, kradzieży
lub zniszczenia Karty.
5.
W przypadku ujawnienia Kodu identyfikacyjnego osobie trzeciej należy to niezwłocznie zgłosić Bankowi w celu dokonania zmiany tego kodu.
6.
Klient/Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić poprzez CitiPhone lub w
Oddziale utratę lub zniszczenie Karty. Zgłoszenie, o
którym mowa
w zdaniu poprzednim jest przyjmowane przez Serwis bankowości telefonicznej CitiPhone nieodpłatnie.
7.
Do zgłoszenia utraty lub zniszczenia Karty lub zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej, uprawnieni są:
(a)
Klient – w stosunku do Karty głównej oraz Kart dodatkowych i nadanych przez siebie Kodów identyfikacyjnych;
(b)
Użytkownik – w stosunku do Karty dodatkowej i nadanych przez siebie Kodów identyfikacyjnych.
8.
Bank dokonuje Zastrzeżenia niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia utraty Karty.
9.
Po dokonaniu Zastrzeżenia, o ile dyspozycja osoby zastrzegającej nie stanowi inaczej, Bank wydaje nową Kartę.
10.
W
przypadku odzyskania uprzednio zastrzeżonej Karty Klient/Użytkownik jest zobowiązany do
niezwłocznego zniszczenia Karty lub zwrotu Karty
do Banku. Zniszczenie Karty winno nastąpić w sposób uniemożliwiający korzystanie z niej.
11.
Klienta obciążają Transakcje dokonane przez osoby, którym Klient/Użytkownik udostępnił Kartę lub ujawnił Kod identyfikacyjny.
12.
Karta, z
uwzględnieniem zakresu ochrony wynikającego z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dodatkowo objęta jest bezpłatnie ochroną
Transakcji polegającą na:
(a)
rozszerzonej odpowiedzialności Banku, określonej w ust. 15 poniżej;
(b)
systemie wczesnego ostrzegania (chroniącego Klienta/Użytkownika przed użyciem Karty przez osoby nieupoważnione).
13.
Z uwzględnieniem ust. 14 oraz 15 Klient odpowiada za
nieautoryzowane Transakcje do
wysokości równowartości w
walucie polskiej 150 EUR, przy
transakcjach zbliżeniowych do
wysokości 50 EUR, ustalonej z
zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w
dniu
wykonania Transakcji, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:
(a)
posłużenia się utraconą albo skradzioną Klientowi/Użytkownikowi Kartą lub
(b)
przywłaszczenia Karty lub jej nieuprawnionego użycia bądź nieuprawnionego użycia w
Citibank Online lub CitiPhone, w
wyniku naruszenia przez
Klienta/Użytkownika obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie.
14.
Klient odpowiada za
nieautoryzowane Transakcje płatnicze w
pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do
nich umyślnie albo w
wyniku umyślnego lub
będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia zasad korzystania z
Karty, CitiPhone lub Citibank Online na
zasadach określonych w
Umowie
bądź niezgłoszenia niezwłocznie Bankowi stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Karty lub nieuprawnionego
dostępu do Karty lub Kodu Identyfikacyjnego.
15.
Jeśli szkody Klienta wynikające z
utraty Karty poniesione w
ciągu 72 godzin przed Zastrzeżeniem są wyższe niż 100 złotych (PLN), Bank pokryje
szkodę w
części przekraczającej 100 złotych (PLN), chyba że do
Transakcji doszło z
winy Klienta/Użytkownika. W
przypadku Kart Platinum oraz Karty
Kredytowej Citibank MasterCard World Signia Ultime / Citibank World Elite MasterCard Ultime Bank pokryje szkodę również w
kwocie do
100 PLN.
Rozszerzona odpowiedzialność Banku nie obejmuje sytuacji opisanych w ust. 14 powyżej.
16.
Klient objęty Serwisem Concierge przyjmuje do
wiadomości, że niezbędnym warunkiem załatwienia spraw reklamacyjnych opisanych w
„Zasadach
Wykonywania Świadczeń Concierge” jest przekazanie przez Bank firmie zewnętrznej świadczącej Serwis Concierge danych osobowych niezbędnych
do wyjaśnienia reklamacji wniesionej przez Klienta.
§ 14
1.
Bank zastrzega sobie prawo do blokowania Karty oraz dostępu do Serwisu bankowości internetowej Citibank Online:
(a)
z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty lub Citibank Online,
(b)
w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji, lub
(c)
z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez Klienta zdolności kredytowej wymaganej dla danej Karty.
2.
Bank poinformuje Klienta/Użytkownika o
zablokowaniu Karty, Citibank Online przed zablokowaniem, a
jeżeli nie jest to
możliwe – niezwłocznie
po
zablokowaniu, pisemnie lub poprzez Serwis bankowości telefonicznej lub Serwis bankowości internetowej. Bank nie poinformuje Klienta
o zablokowaniu Karty lub Citibank Online, gdy przekazanie informacji o
zablokowaniu byłoby nieuzasadnione ze
względów bezpieczeństwa lub
zabronione na mocy odrębnych przepisów.
3.
Bank odblokowuje Kartę albo dokonuje wymiany Karty, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady.

Rozdział IX
Komunikacja z Klientem
§ 15
1.
Bank informuje, że:
(a)
będzie się kontaktował z
Klientem/Użytkownikiem za
pośrednictwem telefonu, wiadomości tekstowych SMS, wiadomości e–mail lub wiadomości
elektronicznych dostępnych w
Citibank Online, w
szczególności w
sprawach związanych z
realizacją umowy, w
sytuacjach związanych z
problemami
w realizacji dyspozycji Klienta/Użytkownika, z bezpieczeństwem środków Klienta lub też w procesie obsługi reklamacji;
(b)
komunikacja z
Klientem za
pomocą wiadomości tekstowych SMS, w
tym usługa CitiAlerts, odbywa się we
współpracy z
firmą telekomunikacyjną;
(c)
rozmowy telefoniczne z
Bankiem są nagrywane za
pomocą elektronicznych nośników informacji i
mogą zostać wykorzystane do
celów dowodowych;
(d)
udostępnianie osobom trzecim telefonu komórkowego lub adresu poczty elektronicznej, na
które są przesyłane krótkie wiadomości tekstowe
(SMS) lub wiadomości e–mail, może umożliwić tym osobom zapoznanie się z
informacjami objętymi tajemnicą bankową lub składanie oświadczeń
w imieniu i na rachunek Klienta.
2.
W
przypadku zawierania Porozumień za
pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS zawarcie Porozumienia następuje poprzez wymianę wiadomości
tekstowych SMS zainicjowaną przez Bank poprzez wysłanie na
Główny numer telefonu komórkowego Klienta wiadomości tekstowej SMS obejmującej:
(a)
ofertę Banku, przedstawiającą warunki, na
jakich Klient może skorzystać z
usług oferowanych przez Bank, w
szczególności usług określonych
w § 9 i § 19 Regulaminu;
(b)
akceptację Klienta dla przesłanych przez Bank warunków, na jakich usługi będą obowiązywały.
3.
Akceptacja Klienta, o
której mowa w
ust. 2 lit. (b) powyżej, następuje poprzez odesłanie przez Klienta z
Głównego numeru telefonu komórkowego
wiadomości SMS zawierającej dane wymagane w treści wiadomości SMS przesłanych przez Bank zgodnie z ust. 2 lit. (a) powyżej.
4.
Klient/Użytkownik zobowiązuje się do
zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do
telefonu komórkowego lub poczty elektronicznej (e–mail) wskazanej
Bankowi do korespondencji.
5.
Klient jest zobowiązany do
każdorazowego niezwłocznego informowania Banku o
zmianach Danych osobowych, numerów telefonów i
adresów,
w tym adresów e–mail, a także zmianie źródeł uzyskiwania dochodu oraz istotnym pogorszeniu się sytuacji finansowej Klienta.
6.
Użytkownik oraz Klient są zobowiązani do
każdorazowego niezwłocznego informowania Banku o
zmianach Danych osobowych Użytkownika,
w szczególności numerów telefonów.
7.
W
przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonywania przez Klienta ciążącego na
nim z
tytułu Umowy zobowiązania do
niezwłocznego
informowania Banku o zmianach Danych osobowych Bank podejmie czynności mające na celu doprowadzenie do aktualizacji tych Danych.
Rozdział X
Serwis bankowości telefonicznej CitiPhone i internetowej Citibank Online
§ 16
1.
Bank zapewnia Klientom/Użytkownikom całodobowy dostęp do
Serwisu bankowości internetowej Citibank Online oraz do
Serwisu bankowości
telefonicznej CitiPhone. Możliwość korzystania z
Serwisu bankowości telefonicznej CitiPhone, za
pośrednictwem Doradcy, podlega opłacie zgodnie
z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji.
2.
Korzystanie przez Klienta/Użytkownika z
CitiPhone wymaga użycia telefonu pracującego w
trybie wybierania tonowego oraz uzyskania połączenia
z odpowiednim numerem wskazanym przez Bank.
3.
Klient/Użytkownik nadaje i
zmienia numer CitiPhone PIN przez CitiPhone. Informacja o
nadaniu i
każdorazowej zmianie numeru CitiPhone PIN
wysyłana jest do Klienta w formie SMS na Główny numer telefonu komórkowego.
4.
Użycie numeru Karty lub numeru PESEL i
CitiPhone PIN lub wyłącznie CitiPhone PIN w
sytuacji, gdy Klient/Użytkownik ma
aktywną usługę Identyfikacji
Numerów Przychodzących przy składaniu telefonicznych Zleceń płatniczych, stanowi wyrażenie przez Klienta/Użytkownika zgody na
wykonanie
przez Bank tych Zleceń płatniczych, w
tym na
obciążenie Rachunku Karty. Powyższe upoważnienie jest wiążące dla Banku także w
przypadku,
gdy telefoniczne Zlecenie płatnicze zostało wydane przez osobę inną niż Klient/Użytkownik, o
ile podała ona prawidłowy numer Karty lub PESEL
i CitiPhone PIN lub sam CitiPhone PIN w sytuacji, gdy Klient ma aktywną Usługę Identyfikacji Numerów Przychodzących.
5.
Bank zapewnia Klientom/Użytkownikom całodobowy dostęp do
Serwisu bankowości internetowej Citibank Online. Serwis bankowości internetowej
Citibank Online jest uaktywniony wraz z wydaniem Karty.
6.
Za
pomocą Serwisu bankowości telefonicznej CitiPhone, Serwisu bankowości internetowej Citibank Online Klient/Użytkownik może w
szczególności:
(a)
uzyskiwać informacje o saldzie i operacjach na Rachunku Karty,
(b)
przeprowadzać Transakcje,
(c)
przenieść Transakcje do Planu spłat ratalnych „Komfort” (wyłącznie Klient),
(d)
wydawać inne dyspozycje określone przez Bank.
Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności systemu dostępnych w
CitiPhone i
Citibank Online opisane są we
właściwych kategoriach
tematycznych Serwisów.
7.
Za pomocą Automatycznego Bankiera Klient może:
(a)
sprawdzić saldo zadłużenia,
(b)
sprawdzić dostępny limit środków na Karcie kredytowej,
(c)
sprawdzić ostatnie 10 Transakcji na Karcie kredytowej,
(d)
spłacić zadłużenie na Karcie kredytowej (jeśli posiada rachunek bankowy w Banku Handlowym w Warszawie S.A.)
(e)
wykonać płatność na zdefiniowanego odbiorcę przelewu o którym mowa w § 7 ust. 21
(f)
zmienić 4 cyfrowy PIN.
8.
Klient/Użytkownik, korzystając z
Serwisu bankowości internetowej lub telefonicznej, nie może dostarczać treści o
charakterze bezprawnym, ani
korzystać z nich w sposób sprzeczny z ich społeczno–gospodarczym przeznaczeniem lub zasadami współżycia społecznego.
9.
Bank informuje, że korzystanie z
poczty elektronicznej lub internetowych metod transmisji danych związane jest z
ryzykiem nieautoryzowanego
dostępu do
przesyłanych danych w
przypadku ich przejęcia, modyfikacji zawartości przesyłanych danych, utraty poufności przekazywanych danych,
opóźnień w
dostarczeniu danych wynikających z
awarii systemów transmisji lub ich niewydolności, i
innych negatywnych skutków będących poza
kontrolą Banku.
10.
W
przypadkach szczególnych mających wpływ na
bezpieczeństwo lub stabilność stosowanego systemu Bank ma
prawo do
przeprowadzania prac
konserwacyjnych mogących utrudniać lub uniemożliwiać Klientowi korzystanie z
Serwisu bankowości internetowej Citibank Online w
czasie ich
trwania. Terminy prac i
przewidywany czas ich trwania będą publikowane z
odpowiednim wyprzedzeniem na
stronie www.citihandlowy.pl lub na
innych
stronach internetowych Banku przed rozpoczęciem prac.
11.
W
przypadku zablokowania lub konserwacji Citibank Online prawidłową wysokość Zadłużenia Klient może ustalić poprzez CitiPhone lub w
Oddziale
Banku.
12.
Korzystanie z
Serwisu bankowości internetowej Citibank Online przez Klienta/Użytkownika wymaga użycia odpowiednich urządzeń oraz oprogramowania
umożliwiającego uzyskanie przez Klienta/Użytkownika dostępu do stron internetowych Banku.
13.
Sposób funkcjonowania i
obsługi Serwisu bankowości internetowej Citibank Online opisany jest w
odpowiednich instrukcjach obsługi dostępnych
na
stronach internetowych Banku. Instrukcje, o
których mowa w
poprzednim zdaniu, określają szczegółowe zasady elektronicznej identyfikacji
Klienta lub Użytkownika oraz zasady postępowania Klienta/Użytkownika w
związku z
dostępem do
Rachunku Karty za
pomocą Serwisu bankowości
internetowej Citibank Online.
14.
Klient oraz Użytkownik(–cy) zobowiązany(–i) jest (są) do
zachowania w
tajemnicy informacji, których ujawnienie może spowodować brak skuteczności
mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo operacji zlecanych za
pomocą CitiPhone i
Citibank Online, w
szczególności Kodu identyfikacyjnego.
15.
W
przypadku ujawnienia przez Klienta/Użytkownika informacji, o
których mowa w
ust. 14 powyżej, osobom trzecim oraz dokonania przez osoby
trzecie jakichkolwiek operacji przy użyciu Serwisu bankowości internetowej Citibank Online, operacje te obciążają Klienta.
16.
Trzykrotne podanie nieprawidłowego Kodu identyfikacyjnego powoduje natychmiastowe automatyczne zablokowanie dostępu do
Serwisu bankowości
internetowej Citibank Online przez Bank. Klient ma
możliwość odblokowania Kodu identyfikacyjnego za
pośrednictwem CitiPhone oraz nadania
nowego Kodu identyfikacyjnego poprzez skorzystanie z Citibank Online.
17.
Klient zobowiązuje się korzystać z
CitiPhone i
Citibank Online zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w
tym niniejszego Regulaminu.
Wykorzystanie CitiPhone i Citibank Online niezgodnie z prawem może być podstawą do wypowiedzenia Umowy, zgodnie z § 20 ust. 2 poniżej.
18.
Bank informuje, że przekaże Klientowi/Użytkownikowi programy i
pliki komputerowe niezbędne do
korzystania z
Serwisu bankowości internetowej
Citibank Online.
19.
Informacje o
zmianach w
zakresie usług w
ramach CitiPhone lub Citibank Online oraz o
terminie ich wprowadzenia dostępne są na
stronach internetowych
Banku lub będą przesłane Klientowi pocztą elektroniczną na Główny adres poczty elektronicznej w terminie 30 dni przed wprowadzeniem zmiany.
Rozdział XI
Usługa CitiAlerts
§ 17
1.
Klient może skorzystać z
usługi CitiAlerts. Usługa CitiAlerts polega na
przesyłaniu Klientowi wiadomości SMS i/lub wiadomości elektronicznych
(wiadomości e–mail) na
Główny numer telefonu komórkowego i/lub Główny adres poczty elektronicznej, zawierających informacje wskazane przez
Klienta podczas aktywacji lub potwierdzenia modyfikacji ustawień usługi CitiAlerts, m.in. o:
(a)
stanie Rachunku Karty;
(b)
szczegółach spłaty Zadłużenia.
2.
Aktywacji lub modyfikacji ustawień usługi CitiAlerts można dokonywać po
zalogowaniu do
Serwisu bankowości internetowej Citibank Online
(z wyłączeniem Citi Mobile oraz Citi Handlowy for iPad) lub w CitiPhone albo w Oddziałach Banku.
3.
Wiadomości, w
zależności od
typu przekazywanej informacji, wysyłane są w
trybie dziennym lub niezwłocznie po
otrzymaniu przez Bank informacji
o dokonaniu danej operacji Kartą główną.
4.
Wiadomości generowane w
trybie dziennym wysyłane są w
Dni robocze od
wtorku do
soboty (z
wyłączeniem dni poświątecznych). Wysyłka wiadomości
nastąpi nie później niż w drugim Dniu roboczym po operacji powodującej wygenerowanie wiadomości.
5.
Wiadomości generowane niezwłocznie po otrzymaniu przez Bank informacji o dokonaniu danej operacji wysyłane są każdego dnia tygodnia.
6.
Usługa CitiAlerts jest dostępna wyłącznie dla Klientów posiadających Kartę główną.
7.
Wysokość opłat pobieranych za korzystanie z usługi CitiAlerts określona jest w Tabeli Opłat i Prowizji.
8.
Opłaty, o
których mowa w
ust. 7, pobierane są w
pierwszym Dniu roboczym miesiąca, za
poprzedni miesiąc. Opłatą obciążony zostanie rachunek
wskazany przez Klienta do obciążania podczas aktywacji lub modyfikacji ustawień usługi CitiAlerts.
9.
Klient może w
dowolnym czasie zrezygnować z
usługi CitiAlerts, z
zastrzeżeniem, że opłata należna za
trwający miesiąc kalendarzowy zostanie
pobrana zgodnie z ust. 8.
10.
Bank informuje, że może czasowo zablokować dostęp do usługi CitiAlerts w następujących przypadkach:
(a)
w razie awarii, na czas niezbędny do jej usunięcia,
(b)
jeżeli w
terminie określonym w
ust. 8 środki dostępne na
rachunku, o
którym mowa w
ust. 8, nie pozwolą na
pokrycie opłaty za
usługę CitiAlerts,
o której mowa w ust. 7,
(c) jeśli Klient nie spłaca Zadłużenia na Karcie zgodnie z wymogami Umowy,
(d)
jeśli Klient nie uaktualnił swoich danych dotyczących Głównego numeru telefonu komórkowego lub Głównego adresu e–mail (w
przypadku jego
zmiany),
(e)
w przypadku Zastrzeżenia Karty lub Wymiany przez Klienta lub przez Bank.
Rozdział XII
Dobrowolne ubezpieczenia do Karty
§ 18
1.
Do
dnia 31 marca 2015 r. Bank jako ubezpieczający oferował Klientom możliwość przystąpienia do
grupowej umowy ubezpieczenia w
celu korzystania
z opcjonalnych produktów ubezpieczeniowych do Karty.
2.
Szczegółowe warunki ochrony ubezpieczeniowej, dla produktów ubezpieczeniowych, o
których mowa w
ust. powyżej udzielanej przez współpracujące
z Bankiem zakłady ubezpieczeń zawarte są w
odpowiednich ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz we
właściwych regulaminach ochrony
ubezpieczeniowej, zaś wysokość opłat ubezpieczeniowych pobieranych przez Bank określa Tabela Opłat i Prowizji.
3.
Od
1 kwietnia 2015 r. Klient ma
możliwość zawrzeć umowę ubezpieczenia z
zakładem ubezpieczeń za
pośrednictwem Banku, który pełni rolę agenta
ubezpieczeniowego na
podstawie umowy agencyjnej zawartej przez Bank i
zakład ubezpieczeń – w
zakresie aktualnie oferowanych produktów dla
posiadaczy Kart.
Rozdział XIII
Plan spłat ratalnych „Komfort”
§ 19
1.
Klient może wnioskować o
skorzystanie z
Planu spłat ratalnych ,,Komfort” (Plan), o
ile Karta jest aktywna oraz Zadłużenie jest terminowo spłacane.
2.
W
przypadku umożliwienia Klientowi skorzystania z
Planu spłata kredytu zaciągniętego w
ramach Limitu kredytu może być rozłożona na
liczbę rat
ustaloną między Bankiem a Klientem, płatnych w terminach płatności Minimalnej kwoty do zapłaty.
3.
Klient ma
prawo złożyć dyspozycję zmiany liczby rat. Zmieniona liczba rat jest ustalana w
zależności od
pozostałej do
spłaty kwoty Zadłużenia objętej
Planem.
4.
Klient wskazuje przez CitiPhone, Citibank Online lub przy dokonywaniu Transakcji Kartą określoną Transakcję/e lub ich części, która/e ma/ją być
objęta/e Planem (przed upływem terminu płatności z
tytułu rozliczenia Transakcji), oraz wybrany czas trwania Planu. Dla Planów otwartych do
14
sierpnia 2014 r. stopa oprocentowania jest stała. Dla Planów otwartych od
15 sierpnia 2014 r. zastosowanie ma
oprocentowanie zmienne, ustalane
według zasad opisanych w § 11 ust. 1–4 Regulaminu.
5.
Klient w
ramach Planu ma
możliwość wnioskowania przez Serwis bankowości internetowej Citibank Online lub CitiPhone o
automatyczne rozkładanie
na
raty Transakcji bezgotówkowych bieżąco księgowanych na
rachunku Karty, poprzez podanie minimalnej kwoty Transakcji podlegających
automatycznemu rozłożeniu na
raty oraz liczby rat. W
przypadku wniosków, o
których mowa powyżej, złożonych do
14 sierpnia 2014 r. stopa
oprocentowania dla kwoty kredytu objętej Planami pozostaje bez zmian przez cały okres korzystania z
tej funkcji. W
przypadku wniosków złożonych
od 15 sierpnia 2014 r. zastosowanie ma oprocentowanie zmienne ustalane według zasad opisanych w § 11 ust1.–4 Regulaminu.
6.
W
przypadku nadpłaty na
Karcie Transakcje bezgotówkowe, których przeniesienie do
Planu spowodowałoby powstanie nadpłaty na
Karcie, nie zostaną
automatycznie rozłożone na
raty, dopiero kolejna Transakcja bezgotówkowa po
całkowitym rozliczeniu nadpłaty zostanie automatycznie rozłożona
na raty.
7.
Bank ma
prawo zawiesić automatyczne rozkładanie Transakcji bezgotówkowych na
raty w
przypadku, kiedy Zadłużenie nie jest terminowo spłacane,
do czasu uregulowania zaległości.
8.
Klient może również skorzystać z
Planu spłat ratalnych „Komfort” poprzez zaakceptowanie warunków przesłanych Klientowi za
pośrednictwem
wiadomości tekstowej SMS i/lub wiadomości elektronicznej e–mail na
Główny numer telefonu komórkowego i/lub Główny adres poczty elektronicznej.
Wiadomość tekstowa SMS / wiadomość elektroniczna e–mail w zależności od rodzaju oferty będą zawierały:
(a)
4 ostatnie cyfry numeru Karty, na której usługa będzie wykonana,
(b)
kwotę, jaką Klient może przenieść do Planu spłat ratalnych „Komfort”,
(c)
liczbę rat,
(d
wysokość oprocentowania,
(e)
kwotę/y prowizji,
(f)
wysokość opłaty operacyjnej,
(g)
wysokość miesięcznej raty,
(h)
numer konta, na który zostanie wykonany przelew.
9.
Klient składa dyspozycję skorzystania z
Planu spłat ratalnych „Komfort”, odpowiadając na
przesłane przez Bank wiadomości SMS / wiadomości
elektroniczne, zawierającą dane wymagane w treści przesłanych przez Bank wiadomości SMS / wiadomości elektronicznych.
10.
Wszystkie raty kapitałowo–odsetkowe Planu są równe z
wyjątkiem pierwszej raty, która może być inna w
zależności od
tego, ile dni zostało do
końca
okresu rozliczeniowego. Dla Planów „Komfort” otwartych od
15 sierpnia 2014 r., dla których zastosowanie ma
oprocentowanie zmienne, zgodnie z
ust.
4–5 powyżej, wysokość rat kapitałowo–odsetkowych ulegnie zmianie w
przypadku zmiany oprocentowania. O
wysokości zmienionego oprocentowania
Planu oraz wysokości rat pozostałych do spłaty Bank poinformuje Klienta na najbliższym Wyciągu.
11.
Skorzystanie z Planu nie wyłącza uprawnienia Banku wskazanego w § 20 ust. 2 Regulaminu do rozwiązania Umowy.
12.
W
przypadku rozłożenia na
raty Transakcji bezgotówkowej odsetki od
kwoty kredytu objętej Planem naliczane są od
momentu rozłożenia Transakcji
na raty.
13.
Po
zarejestrowaniu w
Planie Transakcji gotówkowej odsetki naliczone od
tej Transakcji od
momentu jej zaksięgowania do
momentu zarejestrowania
jej w Planie nie są należne. Odsetki od kredytu w ramach Planu naliczane są od momentu otwarcia Planu.
14.
Bank niezwłocznie informuje Klienta o
wielkości raty miesięcznej w
ramach Planu, obejmującej kapitał oraz należne odsetki. Jeśli Klient zaakceptuje
podane warunki spłaty, Bank prześle Klientowi potwierdzenie tych warunków na najbliższym Wyciągu.
15.
W
przypadku skorzystania przez Klienta z
automatycznego rozkładania na
raty transakcji, o
którym mowa w
ust. 5 powyżej, Bank informuje Klienta
na
najbliższym Wyciągu o
wysokości raty właściwej dla każdej z
Transakcji bezgotówkowych objętych Planem na
zasadach wskazanych w
ust. 4
powyżej, wysokości oprocentowania oraz liczbie rat.
16.
Raty kapitałowo–odsetkowe Planu są traktowane jako transakcje bezgotówkowe od
chwili księgowania ich na
Rachunku Karty, co
następuje w
dniu
generowania Wyciągu, zwiększając Saldo Zadłużenia wskazane na
Wyciągu, i
podlegają spłacie i
naliczaniu odsetek zgodnie z
§ 10 ust. 4 Regulaminu.
17.
W
przypadku braku spłaty raty kapitałowej Planu w
terminie wskazanym na
Wyciągu Bank uprawniony jest do
naliczenia odsetek od
zaległej raty
kapitałowej, w wysokości określonej według zasad opisanych w § 11 ust. 1–4.
18.
Skorzystanie z Planu nie powoduje zmiany wysokości Limitu kredytu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 6 powyżej.
19.
W
przypadku rezygnacji z
Planu lub wcześniejszej spłaty Planu spłat ratalnych „Komfort” Klient jest zobowiązany do
zapłaty odsetek naliczonych
w oparciu o
stopy procentowe obowiązujące dla danego Planu, zgodnie z
ust. 10 powyżej, i
należnych za
okres od
dnia uruchomienia Planu do
dnia
rezygnacji bądź wcześniejszej spłaty. W
przypadku wpłaty środków na
rezygnację z
Planu lub jego wcześniejszą spłatę przy istniejącym Zadłużeniu
na
Karcie, Klient zobowiązany jest poinformować Bank telefonicznie lub za
pośrednictwem Serwisu bankowości internetowej Citibank Online o
celu
spłaty i zmianie sposobu jej rozliczania wskazanego w § 7 ust. 38 powyżej.
20.
Od
dnia rezygnacji z
Planu lub dnia następującego po
upływie okresu wypowiedzenia, o
którym mowa w
§ 20 ust. 1 i
2 Regulaminu, zadłużenie
wynikające z
Transakcji gotówkowych i
bezgotówkowych, które były objęte Planem, podlega oprocentowaniu według zasad opisanych w
§ 11 ust. 1–4.
21.
W
przypadku niezapłacenia przez Klienta, w
terminie wskazanym na
Wyciągu, pełnych Minimalnych kwot do
zapłaty co
najmniej za
2 okresy
rozliczeniowe Plan dla wszystkich rozłożonych na
raty Transakcji gotówkowych i
bezgotówkowych zostaje zamknięty, z
zastrzeżeniem ust. 23 poniżej.
Od
dnia zamknięcia Planu Zadłużenie wynikające z
Transakcji gotówkowych i
bezgotówkowych, które było objęte Planem, podlega oprocentowaniu
według zasad opisanych w § 11 ust. 1–4. Powyższe nie uchybia uprawnieniu Banku wskazanemu w § 20 ust. 5 Regulaminu.
22.
W
przypadku niezapłacenia przez Klienta w
terminie wskazanym na
Wyciągu pełnych Minimalnych kwot do
zapłaty co
najmniej za
4 okresy rozliczeniowe,
Plan dla Dodatkowego Limitu kredytu zostaje zamknięty. Od
dnia zamknięcia Planu Zadłużenie wynikające z
Dodatkowego Limitu kredytu, które
było objęte Planem, podlega oprocentowaniu według zasad opisanych w
§ 11 ust. 1–4. Powyższe nie uchybia uprawnieniu Banku wskazanemu w
§ 20
ust. 5 Regulaminu.
23.
W
przypadku rozwiązania Umowy, o
którym mowa w
§ 20 ust. 1 i
2 Regulaminu, w
dniu następującym po
okresie wypowiedzenia Umowy, z
zastrzeżeniem
postanowienia § 20 ust. 9 Regulaminu, Plan dla wszystkich rozłożonych na
raty Transakcji gotówkowych i
bezgotówkowych zostaje zamknięty. Od
dnia
zamknięcia Planu Zadłużenie wynikające z
Transakcji gotówkowych i
bezgotówkowych, które było objęte Planem, zostaje oprocentowane zgodnie
z oprocentowaniem określonym w aktualnie obowiązującej Tabeli Oprocentowania.
24.
Użytkownik nie jest uprawniony do wydawania dyspozycji dotyczących Planu.
Rozdział XIV
Rozwiązanie Umowy
§ 20
1.
Klient może rozwiązać Umowę w każdym czasie, z zachowaniem 30–dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez:
(a)
złożenie Bankowi w Oddziale Banku pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy;
(b)
przesłanie pisemnego oświadczenia o
wypowiedzeniu na
adres Banku, podpisanego zgodnie ze
Wzorem podpisu Klienta złożonym w
Banku;
w przypadku wątpliwości co do autentyczności złożonego oświadczenia Bank zastrzega sobie prawo do jego telefonicznego potwierdzenia;
(c)
złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu przez CitiPhone, po przeprowadzonej weryfikacji;
(d)
złożenie wypowiedzenia poprzez Serwis bankowości internetowej po
zalogowaniu do
Citibank Online (z
wyłączeniem Citi Mobile oraz Citi
Handlowy for iPad).
2.
Bankowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w
każdym czasie, z
zachowaniem 2–miesięcznego terminu wypowiedzenia, z
ważnych powodów,
którymi są:
(a)
niedotrzymanie przez Klienta zobowiązań dotyczących warunków udzielenia kredytu określonych w Umowie;
(b)
negatywna ocena zdolności kredytowej Klienta.
3.
Wypowiedzenie przez Bank Umowy w
zakresie postanowień dotyczących zasad udzielenia oraz korzystania z
kredytu udzielonego przez Bank stanowi
jednocześnie ważną przyczynę wypowiedzenia przez Bank Umowy w
zakresie świadczenia przez Bank usług płatniczych oraz Serwisów wskazanych
w § 16 powyżej.
4.
Bankowi przysługuje prawo wypowiedzenia usług opcjonalnych wskazanych w
Umowie o
Kartę, z
zachowaniem 2–miesięcznego okresu wypowiedzenia.
5.
Wypowiedzenie lub nieprzedłużenie Umowy o
Kartę powoduje wygaśnięcie usług dodatkowych z
upływem okresu wypowiedzenia i
pociąga za
sobą
zamknięcie Planu spłat ratalnych „Komfort”, w tym Dodatkowego Limitu kredytu.
6.
W
przypadku wypowiedzenia lub nieprzedłużenia Umowy Klient dokonuje spłaty całości Zadłużenia najpóźniej następnego dnia po
upływie okresu
wypowiedzenia. W
przypadku gdy Klient nie dokona spłaty we
wskazanym terminie, Bankowi należą się odsetki umowne liczone od
całości zadłużenia
za
okres do
dnia całkowitej spłaty Zadłużenia, w
wysokości określonej w
Tabeli Oprocentowania w
pozycji „Oprocentowanie Transakcji bezgotówkowych
z użyciem Karty, jeśli zadłużenie nie zostało w
całości spłacone przed upływem terminu płatności, a
także oprocentowanie Transakcji gotówkowych
oraz przelewów z Karty”, obowiązującej w dniu następującym po upływie okresu wypowiedzenia Umowy.
7.
W
przypadku Transakcji, które zostały dokonane przed upływem okresu wypowiedzenia Umowy, a
zaksięgowane na
Rachunku Karty po
jego upływie,
Klient jest zobowiązany do ich spłaty zgodnie z terminem wskazanym na Wezwaniu do zapłaty, nie krótszym niż 7 Dni roboczych.
8.
W
okresie wypowiedzenia Klient jest zobowiązany do
wskazania Bankowi rachunku bankowego właściwego dla uznania środkami wszelkich nadpłat
na Rachunku Karty Klienta.
9.
Jeżeli koniec terminu wypowiedzenia, o
którym mowa w
ust. 1 i
2, przypadnie na
sobotę, okres wypowiedzenia ulegnie przedłużeniu i
upłynie z
końcem
następnego Dnia roboczego przypadającego po tym dniu.
10.
Z chwilą śmierci Klienta Umowa wygasa.
Rozdział XV
Postanowienia końcowe
§ 21
1.
Bank przekazuje, w
przypadkach określonych w
ustawie Prawo bankowe oraz w
Ustawie o
udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych
gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r., dane osobowe Klientów:
(a)
do
Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z
siedzibą w
Warszawie i
do
Biura Informacji Kredytowej S.A. z
siedzibą
w Warszawie oraz, za ich pośrednictwem, do instytucji finansowych będących podmiotami zależnymi od banków, w związku z zobowiązaniami
powstałymi z
tytułu Umowy. Dane te mogą być przetwarzane przez wyżej wymienione podmioty do
5 lat od
wygaśnięcia zobowiązania,
w przypadku kiedy zwłoka w
spłacie świadczenia wynikającego z
Umowy wyniesie powyżej 60 dni, a
po
zaistnieniu tych okoliczności upłynęło
co najmniej 30 dni od poinformowania Klienta przez Bank o zamiarze udostępnienia danych;
(b)
do
biur informacji gospodarczej, w
zakresie zobowiązań wynikających z
umów zawartych z
Bankiem, jeżeli łączna ich wartość przekracza 200
PLN, są wymagalne co najmniej od 60 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Klientowi wezwania do zapłaty;
(c)
podmiotom, o których mowa w art. 6a–6d ustawy Prawo bankowe, w tym podmiotom, którym Bank zleca windykowanie należności Banku.
2.
Administratorem danych osobowych jest Bank. Dane te są przetwarzane w
celu i
zakresie niezbędnym do
świadczenia oferowanych przez Bank usług
oraz zapewnienia zgodności działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne.
3.
Bank informuje o
możliwości wykorzystywania danych zawartych w
wewnętrznych bazach, jak również pozyskanych z
ogólnodostępnych źródeł
informacji w
zakresie dozwolonym przepisami prawa w
celu przygotowania indywidualnej oferty produktu bankowego i
zarządzania relacjami
z klientami. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do
danych, ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych w
celach marketingowych, jak również cofnięcia udzielonych Bankowi zgód na
przetwarzanie danych zgodnie z
ustawą o
ochronie danych
osobowych.
4.
Bank może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom, którym Bank zleca czynności niezbędne do
zawarcia oraz wykonania postanowień
umowy o
kartę kredytową, a
nad którymi Bank sprawuje pełną kontrolę w
zakresie niezbędnym, do
zapewnienia ochrony danych osobowych oraz
tajemnicy bankowej. Dane osobowe, mogą być przetwarzane w zagranicznych centrach i ośrodkach obliczeniowych Citigroup (w tym na podstawie
zgody Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w
Singapurze, Hongkongu i
Chinach – pełne nazwy podmiotów i
adresy są dostępne
na
www.citihandlowy.pl), której Bank jest członkiem, w
celu realizacji zawartej przez Bank umowy. Bank zapewnia ochronę danych powierzonych
tym podmiotom w zakresie ochrony danych osobowych i tajemnicy bankowej.
§ 22
W
przypadku wystawienia przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) wobec Klienta, w
rozumieniu Prawa bankowego, odsetki naliczone z
tytułu
Zadłużenia niespłaconego w
terminie podlegają kapitalizacji i
zsumowaniu z
kwotą kapitału. Bank nalicza od
kwoty wymagalnego Zadłużenia odsetki
w wysokości określonej w Tabeli Oprocentowania, za okres od dnia wystawienia BTE do dnia całkowitej spłaty Zadłużenia.
§ 23
1.
W
trakcie trwania Umowy Klient jest zobowiązany do
niezwłocznego poinformowania Banku o
złożeniu przez siebie wniosku o
ogłoszenie upadłości
lub o ogłoszeniu wobec niego upadłości.
2.
Klienci posiadający Kartę główną typu Karta Kredytowa Citibank Platinum objęci są ofertą Klubu Karty Kredytowej Citibank Platinum, zwanego
również Klubem Citibank Platinum. Klientów posiadających Kartę główną typu Karta Kredytowa Citibank Platinum Bank będzie informował o
tej
ofercie w odrębnym trybie.
3.
Wszelkie kwoty należne od
Banku w
jakiejkolwiek walucie, jeżeli mają być wypłacone gotówką, mogą być wypłacone wyłącznie w
Banku na
terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, a
zobowiązania wynikające z
Umowy lub innych umów zawartych przez Bank i
Klienta, w
których treści Regulamin został
powołany, podlegają prawu polskiemu.
§ 24
1.
W
przypadku gdy Transakcja jest inicjowana przez Klienta/Użytkownika, Bank, o
ile nie udowodni, że rachunek Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy
został uznany w
terminach wskazanych w
§ 7 ust. 1 Regulaminu, ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Transakcji, chyba że:
(a)
Klient nie dokonał niezwłocznego, nie później jednak niż w
terminie 13 miesięcy od
dnia obciążenia rachunku płatniczego, powiadomienia Banku
o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach, w sposób określony w Regulaminie;
(b)
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji nastąpiło wskutek działania siły wyższej lub wynika z innych przepisów prawa;
(c)
rachunek Odbiorcy zostały uznany zgodnie z Unikatowym identyfikatorem przekazanym Bankowi przez Klienta/Użytkownika.
2.
Jeżeli Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie z
ust. 1 powyżej, Bank niezwłocznie przywraca obciążony Rachunek Karty do
stanu, jaki istniałby, gdyby
nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji.
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy
stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.
06/2015
3.
Jeżeli rachunek Dostawcy usług płatniczych Odbiorcy został uznany w
terminach wskazanych w
§ 7 ust. 1, Dostawca usług płatniczych Odbiorcy
ponosi odpowiedzialność wobec Odbiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji.
4.
W
przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji zainicjowanej przez Klienta/Użytkownika – z
wyłączeniem Transakcji zainicjowanej
przez Klienta/Użytkownika, w
której Unikatowy identyfikator podany przez Klienta był nieprawidłowy – Bank, bez względu na
odpowiedzialność
ponoszoną na
mocy powyższych postanowień, na
wniosek Klienta podejmuje niezwłocznie działania w
celu prześledzenia Transakcji i
powiadamia
Klienta o
ich wyniku. W
przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji zainicjowanej przez Klienta, w
której Unikatowy identyfikator
podany przez Klienta był nieprawidłowy, Bank podejmuje niezwłocznie działania w
celu odzyskania kwoty Transakcji. W
przypadku odzyskania środków
Bank pobiera od Klienta opłatę w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji.
5.
Klient może żądać od
Banku zwrotu kwoty autoryzowanej Transakcji zainicjowanej przez Odbiorcę lub za
jego pośrednictwem, która została już
wykonana, jeżeli:
(a)
w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota Transakcji oraz
(b)
kwota Transakcji jest wyższa niż kwota, jakiej Klient mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i
wartość wcześniejszych Transakcji Klienta,
postanowienia Umowy i istotne dla sprawy okoliczności.
6.
Klient jest obowiązany do przedstawienia faktycznych okoliczności wskazujących na spełnienie warunków, o których mowa w ust. 5 powyżej.
7.
Klient nie ma prawa do zwrotu kwoty autoryzowanej Transakcji zainicjowanej przez Odbiorcę, gdy:
(a)
Klient/Użytkownik udzielił zgody na wykonanie Transakcji bezpośrednio Bankowi lub
(b)
informacja o
przyszłej Transakcji została dostarczona Klientowi przez Bank lub Odbiorcę w
uzgodniony sposób, co
najmniej na
4 tygodnie przed
terminem wykonania zlecenia lub była udostępniana Klientowi przez Bank lub Odbiorcę w
uzgodniony sposób, przez okres co
najmniej 4 tygodni
przed terminem wykonania zlecenia.
8.
Klient może wystąpić o zwrot, o którym mowa w ust. 5, w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia Rachunku Karty.
9.
Zasady odpowiedzialności Banku określone w ust. 1 do 8 znajdują zastosowanie do Transakcji regulowanych Ustawą o usługach płatniczych.
§ 25
1.
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn, w przypadku:
(a)
zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów prawa regulujących sektor bankowy i/lub finansowy lub zmiany rekomendacji, wytycznych lub
dobrych praktyk przez instytucje nadzorujące lub związane z sektorem bankowym, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy,
(b)
zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług, do
których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych produktów albo
wycofanie lub zmianę cech dotychczasowych usług, o ile zmiana nie narusza interesu Klienta.
2.
W
przypadku zmiany postanowień Umowy lub jej integralnych załączników, o
ile Umowa lub Regulamin nie stanowią inaczej, Bank dostarcza informację
o wprowadzanych zmianach w
postaci papierowej lub na
innym trwałym nośniku informacji na
ostatni wskazany przez Klienta adres do
korespondencji
lub na
ostatni wskazany przez Klienta Główny adres poczty elektronicznej lub za
pośrednictwem Serwisu bankowości internetowej Citibank Online,
nie później, niż dwa miesiące przed wejściem w
życie nowych postanowień. W
takim przypadku Klient ma
prawo do
zgłoszenia sprzeciwu wobec
tych zmian bądź rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, o
ile wola Klienta w
tym zakresie została przekazana do
Banku przed
wejściem zmian w
życie. Jeżeli Klient nie wypowie Umowy w
powyższym trybie, uznaje się, że zgadza się on na
stosowanie postanowień Umowy
w jej nowym brzmieniu. W
przypadku gdy Klient zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z
dniem poprzedzającym
dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
3.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za
niezgodne z
prawem lub niewiążące, nie będzie to
miało wpływu na
obowiązywanie
pozostałych postanowień Regulaminu.
4.
W razie sprzeczności treści Regulaminu z Umową strony są związane postanowieniami Umowy.
5.
Porozumienia związane z
Umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym przez formę pisemną rozumie się
również formy uznawane przez przepisy prawa za
równoważne formie pisemnej, w
szczególności formę elektroniczną określoną w
art7. Ustawy z
dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tj. Serwis bankowości telefonicznej, wymianę wiadomości tekstowych SMS lub Serwis bankowości internetowej
Banku. W
przypadku wprowadzenia zmian za
pomocą komunikacji poprzez Serwis bankowości telefonicznej Klient ma
prawo do
odsłuchiwania
rozmów telefonicznych wprowadzających dane zmiany oraz otrzymania kopii ich nagrań.
6.
Regulamin wydany jest przez Bank na
podstawie art. 109 Prawa bankowego i
ma
charakter wiążący Bank oraz Klienta na
zasadach określonych
w art. 384 i nast. Kodeksu cywilnego.
§ 26
1.
Językiem stosowanym w
relacjach Banku z
Klientem jest język polski. Klient ma
prawo wnioskować o
zawarcie Porozumienia w
języku angielskim.
Prawem właściwym, które stanowi podstawę stosunków Banku z
Klientem przed zawarciem Umowy, oraz prawem właściwym do
zawarcia i
wykonania
Umowy jest prawo polskie.
2.
W
okresie obowiązywania Umowy Klient ma
prawo żądać w
każdym czasie udostępnienia mu postanowień Umowy oraz informacji dotyczących
Rachunku Karty i wykonanych Transakcji, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji.
3.
W
sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają Regulamin oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa na
terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r.

data aktualizacji: 7.05.2016

Opublikowano: 7 maja 2016 przez Robert